Výzva Maľ­ba 2022 – Cena Nadá­cie VÚB

Výzva Maľ­ba 2022 – Cena Nadá­cie VÚB

Pozý­va­me Vás aj ten­to rok na 17. roč­ník súťa­že pre mla­dých umel­cov – Cena Nadá­cie VÚB za maliar­ske die­lo pre mla­dých umel­cov 2022. Aj ten­to rok medzi­ná­rod­ná poro­ta vybe­rie do finá­le 20 mla­dých slo­ven­ských malia­rov a malia­rok...
REMINDER — PREDĹŽENÁ VÝZVA Bie­ná­le FORMA 2021

REMINDER — PREDĹŽENÁ VÝZVA Bie­ná­le FORMA 2021

NOVÝ DÁTUM UZÁVIERKY: 8.10.2021. Milí pria­te­lia, dovo­ľu­je­me si Vám pri­po­me­núť ter­mín uzá­vier­ky pri­hlá­šok na Bie­ná­le FORMA 2021 (Bie­ná­le úžit­ko­vé­ho ume­nia). NOVÝ DÁTUM UZÁVIERKY: 8.10.2021 do 15:00h zasa­da­nie odbor­nej poro­ty 13./14.10.2021...
VÝZVA Bie­ná­le FORMA 2021

VÝZVA Bie­ná­le FORMA 2021

Milí pria­te­lia, dovo­ľu­je­me si Vám zaslať výzvu na toh­to­roč­nú súťaž­nú výsta­vu Bie­ná­le úžit­ko­vé­ho ume­nia FORMA 2021 Ter­mín poda­nia pri­hláš­ky: do 24.9.2021 do 15:00   Mies­to kona­nia: Šariš­ská galé­ria v Pre­šo­ve – novem­ber 2021...