Pozý­va­me Vás aj ten­to rok na 17. roč­ník súťa­že pre mla­dých umel­cov – Cena Nadá­cie VÚB za maliar­ske die­lo pre mla­dých umel­cov 2022.

Aj ten­to rok medzi­ná­rod­ná poro­ta vybe­rie do finá­le 20 mla­dých slo­ven­ských malia­rov a malia­rok a 3 naj­lep­ším ude­lí finanč­nú odme­nu vo výš­ke 20-tisíc eur.

Uzá­vier­ka pri­hlá­šok cez webo­vú strán­ku www.malbaroka.sk je 15. júna 2022.

Bliž­šie infor­má­cie náj­de­te vo vyhlá­se­ní: TS_Malba 2022_vyhlasenie_final

 

Víťaz­ná maľ­ba roka 2021 – Rita Kos­zo­rús, sch­MERZ­bild FALL, 2021, akryl a tuš na plát­ne, 170 x 155 cm