Slo­ven­ská Výtvar­ná Únia

KTO SME?

Slo­ven­ská výtvar­ná únia je otvo­re­ná, nepo­li­tic­ká, ochran­no-sta­vov­ská pro­fe­si­onál­na orga­ni­zá­cia, zastre­šu­jú­ca zdru­že­nia pro­fe­si­onál­nych výtvar­ných umel­cov a teore­ti­kov. Vznik­la v roku 1991 a ako práv­ny sub­jekt má celo­slo­ven­skú pôsob­nosť so síd­lom v pôvod­nej budo­ve býva­lej Ume­lec­kej bese­dy slo­ven­skej (1924 archi­tek­ti Balan a Gross­man) na adre­se Dosto­jev­ské­ho rad 2, 811 09 Bra­ti­sla­va. Slo­ven­ská výtvar­ná únia je čle­nom medzi­ná­rod­nej mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie Inter­na­ti­onal Asso­cia­ti­on of Art – I.A.A. UNESCO, má zastú­pe­nie vo Výkon­nom výbo­re IAA EUROPE UNESCO, aktív­ne sa podie­ľa­la na príp­ra­ve i prie­be­hu Kon­fe­ren­cie o práv­nom a sociál­nom posta­ve­ní výtvar­ných umel­cov v Euró­pe (Paríž, Cen­tre Pompi­dou, 2008), je čle­nom Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu a má zastú­pe­nie v Gré­miu, kto­ré SKKD repre­zen­tu­je doma i v zahra­ni­čí.

 

HLAVNÉ PRIORITY A POSLANIE SVÚ

• zastu­po­va­nie a koor­di­no­va­nie záuj­mov čle­nov SVÚ, výtvar­ných umel­cov a teore­ti­kov vo vzťa­hu k legis­la­tí­ve; ochra­na a pre­sa­dzo­va­nie posta­ve­nia umel­cov, výtvar­nej tvor­by a ume­nia v oblas­ti spo­lo­čen­skej, sociál­nej a eko­no­mic­kej,

• spo­lu­prá­ca s obdob­ný­mi orga­ni­zá­cia­mi doma i v zahra­ni­čí,

• zabez­pe­čo­va­nie a koor­di­no­va­nie čin­nos­ti a slu­žieb pod­ľa záuj­mov a potrieb čle­nov SVÚ; ide naj­mä o čin­nos­ti infor­mač­né­ho, výstav­né­ho cha­rak­te­ru v oblas­ti roz­vo­ja výtvar­né­ho ume­nia,

• šta­tút umel­ca.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

PRIHLÁSENIE SA NA ODBER NEWSLETTRU

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

V prí­pa­de otá­zok nás kon­tak­tuj­te pro­stred­níc­tvom mai­lu:

office@svu.sk

ale­bo tele­fo­nic­ky na čís­le:

+421 2 529 62 402

Tele­fo­nic­ky nás môže­te kon­tak­to­vať počas úrad­ných hodín kan­ce­lá­rie, Uto­rok – Pia­tok v časoch:

10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

KTO SME?

Slo­ven­ská výtvar­ná únia je otvo­re­ná, nepo­li­tic­ká, ochran­no-sta­vov­ská pro­fe­si­onál­na orga­ni­zá­cia, zastre­šu­jú­ca zdru­že­nia pro­fe­si­onál­nych výtvar­ných umel­cov a teore­ti­kov. Vznik­la v roku 1991 a ako práv­ny sub­jekt má celo­slo­ven­skú pôsob­nosť so síd­lom v pôvod­nej budo­ve býva­lej Ume­lec­kej bese­dy slo­ven­skej (1924 archi­tek­ti Balan a Gross­man) na adre­se Dosto­jev­ské­ho rad 2, 811 09 Bra­ti­sla­va. Slo­ven­ská výtvar­ná únia je čle­nom medzi­ná­rod­nej mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie Inter­na­ti­onal Asso­cia­ti­on of Art – I.A.A. UNESCO, má zastú­pe­nie vo Výkon­nom výbo­re IAA EUROPE UNESCO, aktív­ne sa podie­ľa­la na príp­ra­ve i prie­be­hu Kon­fe­ren­cie o práv­nom a sociál­nom posta­ve­ní výtvar­ných umel­cov v Euró­pe (Paríž, Cen­tre Pompi­dou, 2008), je čle­nom Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu a má zastú­pe­nie v Gré­miu, kto­ré SKKD repre­zen­tu­je doma i v zahra­ni­čí.

HLAVNÉ PRIORITY A POSLANIE SVÚ

• zastu­po­va­nie a koor­di­no­va­nie záuj­mov čle­nov SVÚ, výtvar­ných umel­cov a teore­ti­kov vo vzťa­hu k legis­la­tí­ve; ochra­na a pre­sa­dzo­va­nie posta­ve­nia umel­cov, výtvar­nej tvor­by a ume­nia v oblas­ti spo­lo­čen­skej, sociál­nej a eko­no­mic­kej,

• spo­lu­prá­ca s obdob­ný­mi orga­ni­zá­cia­mi doma i v zahra­ni­čí,

• zabez­pe­čo­va­nie a koor­di­no­va­nie čin­nos­ti a slu­žieb pod­ľa záuj­mov a potrieb čle­nov SVÚ; ide naj­mä o čin­nos­ti infor­mač­né­ho, výstav­né­ho cha­rak­te­ru v oblas­ti roz­vo­ja výtvar­né­ho ume­nia,

• šta­tút umel­ca.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

PRIHLÁSENIE SA NA ODBER NEWSLETTRU

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

V prí­pa­de otá­zok nás kon­tak­tuj­te pro­stred­níc­tvom mai­lu:

office@svu.sk

ale­bo tele­fo­nic­ky na čís­le:

+421 2 529 62 402

Tele­fo­nic­ky nás môže­te kon­tak­to­vať počas úrad­ných hodín kan­ce­lá­rie, Uto­rok – Pia­tok v časoch:

10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00