Pre­ná­jom

PRENAJMITE SI UMELKU

Plá­nu­je­te uspo­ria­dať osla­vu, pro­mó­cie, firem­ný event ale­bo kon­fe­ren­ciu. Jedi­neč­né pries­to­ry Galé­rie Umel­ka dýcha­jú špe­ci­fic­kou atmo­sfé­rou dotvá­ra­jú­cou výni­moč­né stret­nu­tia.

Veľ­ká sála ponú­ka pre­svet­le­ný pries­tor, kto­rý sa dá vari­ovať pod­ľa vašich požia­da­viek a záme­rov. Firem­né­mu večier­ku s taneč­ným par­ke­tom ale­bo veľ­kej rodin­nej osla­ve pre­po­ži­ča­jú vyso­ké stro­py Veľ­kej sály veľ­ko­le­posť.

Komor­nej­šiu atmo­sfé­ru ponú­ka Kamen­ná sála, kto­rá môže byť pries­to­rom intím­nej osla­vy krs­tín váš­ho die­ťa­ťa ale­bo naro­de­nín v úzkom kru­hu pria­te­ľov.

V prí­pa­de záuj­mu o ceno­vú ponu­ku nás pro­sím kon­tak­tuj­te.

Pre­ná­jom pre výsta­vy:

Kata­rí­na Žáko­vá, M.A.
Kul­túr­na mana­žér­ka a koor­di­ná­tor­ka výstav
E‑mail: zakova@svu.sk
Tele­fón: +421 915 713 315

Pre­ná­jom pre akcie:

Vanes­sa Ďuro­vi­čo­vá
Mana­žér­ka mul­ti­funkč­né­ho pavi­ló­nu a koor­di­ná­tor­ka akcií
E‑mail: durovicova@svu.sk
Tele­fón: +421 948 928 531

VEĽKÁ SÁLA

250 m²

KAMENNÁ SÁLA

70 m²

PAVILÓN

97 m²

PRENAJMITE SI UMELKU

Plá­nu­je­te uspo­ria­dať osla­vu, pro­mó­cie, firem­ný event ale­bo kon­fe­ren­ciu. Jedi­neč­né pries­to­ry Galé­rie Umel­ka dýcha­jú špe­ci­fic­kou atmo­sfé­rou dotvá­ra­jú­cou výni­moč­né stret­nu­tia.

Veľ­ká sála ponú­ka pre­svet­le­ný pries­tor, kto­rý sa dá vari­ovať pod­ľa vašich požia­da­viek a záme­rov. Firem­né­mu večier­ku s taneč­ným par­ke­tom ale­bo veľ­kej rodin­nej osla­ve pre­po­ži­ča­jú vyso­ké stro­py Veľ­kej sály veľ­ko­le­posť.

Komor­nej­šiu atmo­sfé­ru ponú­ka Kamen­ná sála, kto­rá môže byť pries­to­rom intím­nej osla­vy krs­tín váš­ho die­ťa­ťa ale­bo naro­de­nín v úzkom kru­hu pria­te­ľov.

V prí­pa­de záuj­mu o ceno­vú ponu­ku nás pro­sím kon­tak­tuj­te.

Pre­ná­jom pre výsta­vy:

Kata­rí­na Žáko­vá, M.A.
Kul­túr­na mana­žér­ka a koor­di­ná­tor­ka výstav
E‑mail: zakova@svu.sk
Tele­fón: +421 915 713 315

Pre­ná­jom pre akcie:

Vanes­sa Ďuro­vi­čo­vá
Mana­žér­ka mul­ti­funkč­né­ho pavi­ló­nu a koor­di­ná­tor­ka akcií
E‑mail: durovicova@svu.sk
Tele­fón: +421 948 928 531

VEĽKÁ SÁLA

250 m²

KAMENNÁ SÁLA

70 m²

PAVILÓN

97 m²

FOYER

49 m²

Klub umel­cov

Klub umel­cov je momen­tál­ne v rekon­štruk­cii