aktu­ál­na expo­zí­cia: Veľ­ká sála

13.7 — 10.8.2024

Dizajn bez hra­níc

Jubi­lej­ný 20. roč­ník výsta­vy Dizajn bez hra­níc a sériu sprie­vod­ných podu­ja­tí po Vied­ni a Buda­peš­ti uzat­vá­ra výsta­va v Bra­ti­sla­ve, počas kto­rej si náv­štev­ní­ci môžu pozrieť okrem diel dizaj­né­rov z regi­ó­nu V4 aj repre­zen­ta­tív­ny výber z tvor­by tak­mer 140 umel­cov z 12 kra­jín. Na výsta­ve pozos­tá­va­jú­cej z via­ce­rých tema­tic­kých cel­kov sa pri tej­to prí­le­ži­tos­ti dostá­va do cen­tra pozor­nos­ti okrem tra­dič­nej dizaj­nér­skej tema­ti­ky aj súčas­ný šperk, zvu­ko­vé objek­ty, ako aj eko­lo­gic­ké a spo­lo­čen­sky zod­po­ved­né die­la. V duchu vše­ume­lec­ké­ho cha­rak­te­ru výsta­vy sa v dňoch 19. – 20. Júla usku­toč­nia kon­cer­ty súčas­nej a kla­sic­kej hud­by a kurá­tor­ská komen­to­va­ná pre­hliad­ka.

Link 1

aktu­ál­na expo­zí­cia: Veľ­ká sála

13.7 — 10.8.2024

Design Wit­hout Bor­ders (DWB)

After Vien­na and Buda­pest, the 20th jubi­lee Design Wit­hout Bor­ders exhi­bi­ti­on and event series will clo­se with an exhi­bi­ti­on in Bra­ti­sla­va, whe­re visi­tors will be able to see a repre­sen­ta­ti­ve selec­ti­on of works by desig­ners from the V4 regi­on and a total of almost 140 artists from 12 coun­tries. This time, the exhi­bi­ti­on, orga­ni­sed around seve­ral the­ma­tic units, will focus on con­tem­po­ra­ry jewel­le­ry, sound objects, eco- and socio-con­sci­ous works, in addi­ti­on to tra­di­ti­onal design the­mes. In the spi­rit of all-arts, the exhi­bi­ti­on will be enri­ched by con­tem­po­ra­ry and clas­si­cal music con­certs and a cura­to­rial guided tour on 19–20 July.

Link 1