aktu­ál­na expo­zí­cia v celej galé­rii

8.5 — 26.5.2024

Mária Bidel­ni­co­vá

relax

Celo­ži­vot­ná pro­fe­sij­ná špe­cia­li­zá­cia, pri­vied­la aka­de­mic­kú maliar­ku Máriu Bidel­ni­co­vú k hľa­da­niu ces­ty k vlast­nej výtvar­nej tvor­be. Veno­va­la sa jej po absol­vo­va­ní odbo­ru reštau­ro­va­nia na VŠVU, ale vlast­ne už aj počas štú­dií. Autor­ka sa pri maľo­va­ní nechá­va inšpi­ro­vať motív­mi prí­ro­dy, štruk­tú­rou povr­chov a prá­ci s mate­riál­mi. Jej maliar­ske prá­ce sú veľa­krát dopl­ne­né kolá­ža­mi ale­bo vlast­ný­mi foto­gra­fic­ký­mi záber­mi. Pozo­ru­hod­né na jej výtvar­nej inter­pre­tá­cii die­la je inšpi­rá­cia ruko­pi­su z reštau­ro­va­ných diel. Obra­zy pod­pí­sa­né ume­lec­kou skrat­kou MURO a záro­veň očís­lo­va­né v pora­dí v akom vzni­ka­jú, sú pre autor­ku jed­no­du­cho RELAX.

Link 1

Link 2

aktu­ál­na expo­zí­cia v Pavi­ló­ne

29.4.2024

Sláv­nost­né
otvo­re­nie
PAVILÓNU