aktu­ál­na expo­zí­cia: Celý pries­tor

20.6 — 6.7.2024

Luka Bra­se

Luka Bra­se 40

Od roku 2009, keď v Orav­skej galé­rii, v jeho rod­nom mes­te, autor­skou výsta­vou „Kaž­dý musí nie­kam pat­riť“ vstú­pil na výtvar­nú scé­nu, obja­vu­je svet, aby svet obja­vil jeho. Več­ne ces­tu­jú­ci výtvar­ník si vytvo­ril oso­bi­tý štýl, výtvar­nú tech­ni­ku nazval „lukag­rap­hy.“ Domi­nu­je v nej suve­rén­na lin­ka a vyvá­že­ná kom­po­zí­cia, v kto­rej je vždy dosť mies­ta pre kra­ji­nu i súčas­ný pre­tech­ni­zo­va­ný svet. Pre Luku je plát­no, lin­ka, far­ba, tvar sve­tom, v kto­rom môže hovo­riť prav­du, byť sebou samým. Výstav­ná expo­zí­cia, v kurá­tor­skej kon­cep­cii PhDr. Mariá­na Pau­e­ra,  bude prie­re­zom Luko­vej tvor­by malia­ra, sklá­ra, tvor­cu troj­roz­mer­ných objek­tov i gobe­lí­nov.