Vstup

VSTUPNÉ

Galé­ria Umel­ka je dostup­ná pre všet­kých. Vstup­né sa u nás nepla­tí, no v prí­pa­de, že nás chce­te pod­po­riť, máte šan­cu pris­pieť pro­stred­níc­tvom dob­ro­voľ­né­ho vstup­né­ho, pria­mo v pries­to­roch galé­rie.

BEZBARIÉROVOSŤ

Bez­ba­ri­é­ro­vý prí­stup do Galé­rie Umel­ka zabez­pe­ču­je scho­do­lez. Naši zamest­nan­ci Vám radi pomô­žu s prí­stu­pom do všet­kých výstav­ných pries­to­rov. V závis­los­ti od aktu­ál­nych výstav je vo výstav­ných pries­to­roch prí­le­ži­tost­ne seda­cí náby­tok. V prí­pa­de potre­by využi­tia scho­do­le­zu nás pro­sím kon­tak­tuj­te vopred.

OTVÁRACIE HODINY

V pon­de­lok zatvo­re­né
Uto­rok – Nede­ľa v čase 12:00 – 18:00

MERKANTIL

Pod­po­ru si veľ­mi cení­me! Za dar­cov­ský prís­pe­vok vás v duchu fun­kci­ona­liz­mu odme­ní­me funkč­nou drob­nos­ťou. Plá­te­né taš­ky, perá či pohľad­ni­ce na vás čaka­jú vo vstup­nej hale. Prís­pe­vok je mož­ný len v hoto­vos­ti.