O Umel­ke

HISTÓRIA

Galé­ria Umel­ka sa nachá­dza v jedi­neč­nej his­to­ric­kej budo­ve a pat­rí medzi kul­túr­ne pamiat­ky Slo­ven­skej repub­li­ky. Býva­lá budo­va Ume­lec­kej Bese­dy (1924 – 1926; archi­tek­ti Alo­is Balán a Jiří Gross­mann) sa sta­la výraz­ným medz­ní­kom vo vývo­ji slo­ven­skej archi­tek­tú­ry na jej ces­te k fun­kci­ona­liz­mu. Budo­va galé­rie Umel­ka je oslo­bo­de­ná od aké­ho­koľ­vek dekó­ru a jas­ne rešpek­tu­je jed­not­li­vé fun­kcie pries­to­rov.

Funkč­né jad­ro budo­vy tvo­rí veľ­ká výstav­ná sieň a malá výstav­ná sieň. Na budo­ve je mož­né sle­do­vať vývin od kla­sic­kej k moder­nej a fun­kci­ona­lis­tic­kej archi­tek­tú­re. Zatiaľ čo vstup­ný pries­tor má ešte sto­py oblúč­ko­vých deko­rá­cií a vo ves­ti­bu­le je ťaž­ký kaze­to­vý strop, veľ­ká výstav­ná sieň je už kon­štru­ova­ná z jed­no­duch­ších žele­zo­be­tó­no­vých rámov a jej sever­né pre­kry­tie tvo­rí zask­le­ná stre­cha tová­ren­ské­ho vzhľa­du. Prie­če­lia z neomiet­nu­té­ho teh­lo­vé­ho muri­va pri­po­mí­na­jú ranú holand­skú moder­nu. Napriek tým­to pro­ti­kla­dom pôso­bí objekt homo­gén­ne. Stal sa sym­bo­lic­kou stav­bou nástu­pu moder­nej archi­tek­tú­ry na Slo­ven­sku.

V rokoch 2004 – 2006, 2010 a 2013 – 2014 Slo­ven­ská výtvar­ná únia zre­a­li­zo­va­la roz­siah­lu rekon­štruk­ciu budo­vy, kto­rá nikdy pred­tým nebo­la rea­li­zo­va­ná (od r. 1927), aj vďa­ka finanč­nej pomo­ci Nadá­cie Slo­ven­ské­ho ply­ná­ren­ské­ho prie­mys­lu a Minis­ter­stva kul­tú­ry Slo­ven­skej repub­li­ky.

Výtvar­ní­ci môžu svo­je výsta­vy rea­li­zo­vať v pries­to­roch dvoch sál Galé­rie UMELKA, ale­bo v pries­to­roch Klu­bu umel­cov, nachá­dza­jú­com sa na naj­vyš­šom poscho­dí budo­vy.

Klub Umel­cov

Výni­moč­ný pries­tor Klu­bu Umel­cov v galé­rii Umel­ka je momen­tál­ne z dôvo­du plá­no­va­nej rekon­štruk­cie uzat­vo­re­ný. Našou vízi­ou do budúc­nos­ti je vytvo­riť tu nie­len ďal­šiu výstav­nú sieň, ale aj mies­to stret­nu­tí, na kto­rom sa budú rodiť veľ­ké myš­lien­ky, drob­né spo­lu­prá­ce či život­me­nia­ce plá­ny v záhaľ­či­vej amo­sfé­re let­ných pod­ve­če­rov pri pohá­ri­ku opoj­ne chut­ných nápo­jov.

O NÁS

Galé­ria Umel­ka je výni­moč­ným výstav­ným pries­to­rom vo vlast­níc­tve pro­fe­si­onál­nych umel­cov. Záro­veň je síd­lom o.z. Slo­ven­ská výtvar­ná únia, kto­rá umel­cov zdru­žu­je a zastu­pu­je na domá­com a zahra­nič­nom trhu.

Galé­riu Umel­ka a SVU sú apo­li­tic­ké sub­jek­ty, spá­ja­jú ich morál­ne a etic­ké hod­no­ty a vie­ra v demok­ra­ciu. Výstav­né pries­to­ry galé­rie nesú­ce sa v duchu fun­kci­ona­liz­mu sú mies­tom od umel­cov, pre umel­cov, mies­tom pre­zen­tá­cie, dis­ku­sie a roz­vo­ja.

Výstav­né pries­to­ry galé­rie nesú­ce sa v duchu fun­kci­ona­liz­mu sú mies­tom od umel­cov pre umel­cov, mies­tom pre­zen­tá­cie, dis­ku­sie a roz­vo­ja všet­kých. Galé­ria Umel­ka je a vždy bola prí­stup­ná všet­kým.

 

GRANT EHP

Pro­jekt je zame­ra­ný na roz­voj nehnu­teľ­né­ho kul­túr­ne­ho dedič­stva tzv. Ume­lec­kej Bese­dy. Pro­jekt sa záro­veň sústre­dí na roz­voj ume­lec­kých akti­vít v objek­te Slo­ven­skej výtvar­nej únie ako otvo­re­nej nepo­li­tic­kej sta­vov­skej pro­fe­sij­nej orga­ni­zá­cie zastre­šu­jú­cej zdru­že­nia pro­fe­si­onál­nych výtvar­ných umel­cov a teore­ti­kov na zákla­doch spo­lu­prá­ce s par­tner­mi z donor­ských kra­jín (Nór­sko, Island, Lich­ten­štajn­sko). Pro­jekt sa zame­ria­va na ink­lú­ziu men­šín pro­stred­níc­tvom špe­cia­li­zo­va­ných akti­vít pre róm­sku, židov­skú, maďar­skú i LGBT komu­ni­tu a využi­tie ume­lec­ké­ho a kre­a­tív­ne­ho poten­ciá­lu mlá­de­že.

HISTÓRIA

Galé­ria Umel­ka sa nachá­dza v jedi­neč­nej his­to­ric­kej budo­ve a pat­rí medzi kul­túr­ne pamiat­ky Slo­ven­skej repub­li­ky. Býva­lá budo­va Ume­lec­kej Bese­dy (1924 – 1926; archi­tek­ti Alo­is Balán a Jiří Gross­mann) sa sta­la výraz­ným medz­ní­kom vo vývo­ji slo­ven­skej archi­tek­tú­ry na jej ces­te k fun­kci­ona­liz­mu. Budo­va galé­rie Umel­ka je oslo­bo­de­ná od aké­ho­koľ­vek dekó­ru a jas­ne rešpek­tu­je jed­not­li­vé fun­kcie pries­to­rov.

Funkč­né jad­ro budo­vy tvo­rí veľ­ká výstav­ná sieň a malá výstav­ná sieň. Na budo­ve je mož­né sle­do­vať vývin od kla­sic­kej k moder­nej a fun­kci­ona­lis­tic­kej archi­tek­tú­re. Zatiaľ čo vstup­ný pries­tor má ešte sto­py oblúč­ko­vých deko­rá­cií a vo ves­ti­bu­le je ťaž­ký kaze­to­vý strop, veľ­ká výstav­ná sieň je už kon­štru­ova­ná z jed­no­duch­ších žele­zo­be­tó­no­vých rámov a jej sever­né pre­kry­tie tvo­rí zask­le­ná stre­cha tová­ren­ské­ho vzhľa­du. Prie­če­lia z neomiet­nu­té­ho teh­lo­vé­ho muri­va pri­po­mí­na­jú ranú holand­skú moder­nu. Napriek tým­to pro­ti­kla­dom pôso­bí objekt homo­gén­ne. Stal sa sym­bo­lic­kou stav­bou nástu­pu moder­nej archi­tek­tú­ry na Slo­ven­sku.

V rokoch 2004 – 2006, 2010 a 2013 – 2014 Slo­ven­ská výtvar­ná únia zre­a­li­zo­va­la roz­siah­lu rekon­štruk­ciu budo­vy, kto­rá nikdy pred­tým nebo­la rea­li­zo­va­ná (od r. 1927), aj vďa­ka finanč­nej pomo­ci Nadá­cie Slo­ven­ské­ho ply­ná­ren­ské­ho prie­mys­lu a Minis­ter­stva kul­tú­ry Slo­ven­skej repub­li­ky.

Výtvar­ní­ci môžu svo­je výsta­vy rea­li­zo­vať v pries­to­roch dvoch sál Galé­rie UMELKA, ale­bo v pries­to­roch Klu­bu umel­cov, nachá­dza­jú­com sa na naj­vyš­šom poscho­dí budo­vy.

Klub Umel­cov

Výni­moč­ný pries­tor Klu­bu Umel­cov v galé­rii Umel­ka je momen­tál­ne z dôvo­du plá­no­va­nej rekon­štruk­cie uzat­vo­re­ný. Našou vízi­ou do budúc­nos­ti je vytvo­riť tu nie­len ďal­šiu výstav­nú sieň, ale aj mies­to stret­nu­tí, na kto­rom sa budú rodiť veľ­ké myš­lien­ky, drob­né spo­lu­prá­ce či život­me­nia­ce plá­ny v záhaľ­či­vej amo­sfé­re let­ných pod­ve­če­rov pri pohá­ri­ku opoj­ne chut­ných nápo­jov.

O NÁS

Galé­ria Umel­ka je výni­moč­ným výstav­ným pries­to­rom vo vlast­níc­tve pro­fe­si­onál­nych umel­cov. Záro­veň je síd­lom o.z. Slo­ven­ská výtvar­ná únia, kto­rá umel­cov zdru­žu­je a zastu­pu­je na domá­com a zahra­nič­nom trhu.

Galé­riu Umel­ka a SVU sú apo­li­tic­ké sub­jek­ty, spá­ja­jú ich morál­ne a etic­ké hod­no­ty a vie­ra v demok­ra­ciu. Výstav­né pries­to­ry galé­rie nesú­ce sa v duchu fun­kci­ona­liz­mu sú mies­tom od umel­cov, pre umel­cov, mies­tom pre­zen­tá­cie, dis­ku­sie a roz­vo­ja.

Výstav­né pries­to­ry galé­rie nesú­ce sa v duchu fun­kci­ona­liz­mu sú mies­tom od umel­cov pre umel­cov, mies­tom pre­zen­tá­cie, dis­ku­sie a roz­vo­ja všet­kých. Galé­ria Umel­ka je a vždy bola prí­stup­ná všet­kým.

GRANT EHP

Pro­jekt je zame­ra­ný na roz­voj nehnu­teľ­né­ho kul­túr­ne­ho dedič­stva tzv. Ume­lec­kej Bese­dy. Pro­jekt sa záro­veň sústre­dí na roz­voj ume­lec­kých akti­vít v objek­te Slo­ven­skej výtvar­nej únie ako otvo­re­nej nepo­li­tic­kej sta­vov­skej pro­fe­sij­nej orga­ni­zá­cie zastre­šu­jú­cej zdru­že­nia pro­fe­si­onál­nych výtvar­ných umel­cov a teore­ti­kov na zákla­doch spo­lu­prá­ce s par­tner­mi z donor­ských kra­jín (Nór­sko, Island, Lich­ten­štajn­sko). Pro­jekt sa zame­ria­va na ink­lú­ziu men­šín pro­stred­níc­tvom špe­cia­li­zo­va­ných akti­vít pre róm­sku, židov­skú, maďar­skú i LGBT komu­ni­tu a využi­tie ume­lec­ké­ho a kre­a­tív­ne­ho poten­ciá­lu mlá­de­že.