O pro­jek­te

Slo­ven­ská výtvar­ná únia rea­li­zu­je pro­jekt pod­po­re­ný gran­tom z Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru a štát­ne­ho roz­poč­tu SR s náz­vom:

„Umel­ka – moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“

 

Pro­jekt je zame­ra­ný na roz­voj nehnu­teľ­né­ho kul­túr­ne­ho dedič­stva tzv. Ume­lec­kej Bese­dy. Pro­jekt sa záro­veň sústre­dí na roz­voj ume­lec­kých akti­vít v objek­te Slo­ven­skej výtvar­nej únie ako otvo­re­nej nepo­li­tic­kej sta­vov­skej pro­fe­sij­nej orga­ni­zá­cie zastre­šu­jú­cej zdru­že­nia pro­fe­si­onál­nych výtvar­ných umel­cov a teore­ti­kov na zákla­doch spo­lu­prá­ce s par­tner­mi z donor­ských kra­jín (Nór­sko, Island, Lich­ten­štajn­sko). Pro­jekt sa zame­ria­va na ink­lú­ziu men­šín pro­stred­níc­tvom špe­cia­li­zo­va­ných akti­vít pre róm­sku, židov­skú, maďar­skú i LGBT komu­ni­tu a využi­tie ume­lec­ké­ho a kre­a­tív­ne­ho poten­ciá­lu mlá­de­že.

Pro­jekt je rea­li­zo­va­ný výluč­ne v pries­to­roch budo­vy tzv. Umel­ky v bra­ti­slav­skom Sta­rom Mes­te, kto­rá je národ­ná kul­túr­na pamiat­ka evi­do­va­ná v ústred­nom zozna­me pamiat­ko­vé­ho fon­du a pat­rí do mest­skej pamiat­ko­vej rezer­vá­cie.

Záme­rom pro­jek­tu je skva­lit­niť kul­túr­ne a ume­lec­ké akti­vi­ty inšpi­ru­júc sa dob­rou medzi­ná­rod­ne ove­re­nou pra­xou v úzkej spo­lu­prá­ci so zahra­nič­ný­mi par­tner­mi. Pro­jekt sme­ru­je k maxi­mál­ne­mu sprí­stup­ne­niu objek­tu pre fyzic­ky i zra­ko­vo zne­vý­hod­ne­né oso­by. Navy­še, novo­vy­bu­do­va­ný mul­ti­funkč­ný pavi­lón bude plne bez­ba­ri­é­ro­vý a hlav­ná Galé­ria dosta­ne scho­do­lez, čo sprí­stup­ní uni­kát­ne pries­to­ry naozaj celej verej­nos­ti. Infor­mač­né tabu­le budú osa­de­né tak, aby spĺňa­li aj požia­dav­ky pre oso­by nevi­do­mé ale­bo sla­bo­zra­ké.

Súbež­ne budú rea­li­zo­va­né akti­vi­ty pre šir­šiu komu­ni­tu a vzde­lá­va­cie akti­vi­ty zame­ra­né na boj pro­ti extré­miz­mu, radi­ka­liz­mu a nená­vist­ným pre­ja­vom aj s využi­tím pod­po­ry ume­lec­kej komu­ni­ty a skú­se­nos­tí od zahra­nič­ných par­tne­rov. Are­ál UMELKA ma ambí­ciu vstú­piť do ďal­šej sto­roč­ni­ce svoj­ho fun­go­va­nia a stať sa moder­ným cen­trom nie­len ume­lec­ké­ho ale aj kul­túr­no-spo­lo­čen­ské­ho živo­ta Slo­ven­ska s výraz­ný­mi medzi­ná­rod­ný­mi akti­vi­ta­mi atrak­tív­ny­mi pre domá­cich i zahra­nič­ných náv­štev­ní­kov mes­ta. Využí­va­nie národ­nej kul­túr­nej pamiat­ky rešpek­tu­je jej his­to­ric­kú hod­no­tu a pôvod­nú fun­kciu. Akti­vi­ty Slo­ven­skej výtvar­nej únie budú prí­nos­né pre udr­ža­teľ­né fun­go­va­nie národ­nej kul­túr­nej pamiat­ky, roz­voj kva­lit­nej ume­lec­kej tvor­by s výraz­ným medzi­ná­rod­ným dosa­hom.

 

Infor­má­cie o pro­jek­te

Kód pro­jek­tu: CLT01010
Prog­ram pod­po­ry: Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca
Ter­mín rea­li­zá­cie: 07/2020 – 04/2024
Výš­ka poskyt­nu­té­ho gran­tu: 807 840 EUR

 

 

Donor­ský par­tner pro­jek­tu

SÍM—Samband Íslen­skra Mynd­lis­tar­man­na (The Assos­cia­ton of Ice­lan­dic Visu­al Artists)

 

 

O Gran­toch EHP

Gran­ty EHP pred­sta­vu­jú prís­pe­vok Islan­du, Lich­ten­štajn­ska a Nór­ska k zele­nej, kon­ku­ren­cie­schop­nej a ink­lu­zív­nej Euró­pe.

Majú dva hlav­né cie­le: zni­žo­va­nie eko­no­mic­kých a spo­lo­čen­ských roz­die­lov v Euró­pe a posil­ňo­va­nie vzá­jom­ných vzťa­hov medzi pris­pie­va­teľ­ský­mi kra­ji­na­mi a 15 kra­ji­na­mi EÚ v stred­nej a východ­nej Euró­pe a v Pobal­tí.

Tri pris­pie­va­teľ­ské štá­ty úzko spo­lu­pra­cu­jú s EÚ pro­stred­níc­tvom Doho­dy o Európ­skom hos­po­dár­skom pries­to­re (EHP). Ako dono­ri postup­ne v rokoch 1994 až 2014 poskyt­li pro­stred­níc­tvom gran­to­vých schém 3,3 miliar­dy eur. Gran­ty EHP na obdo­bie 2014 – 2021 dosa­hu­jú 1,55 miliar­dy eur. Pri­ori­ta­mi toh­to obdo­bia sú:

#1 Ino­vá­cie, výskum, vzde­lá­va­nie a kon­ku­ren­cie­schop­nosť
#2 Sociál­na ink­lú­zia, zamest­na­nosť mla­dých a odstra­ňo­va­nie chu­do­by
#3 Život­né pro­stre­die, ener­gia, zme­na klí­my a níz­ko uhlí­ko­vé hos­po­dár­stvo
#4 Kul­tú­ra, občian­ska spo­loč­nosť, dob­ré spra­vo­va­nie a základ­né prá­va
#5 Spra­vod­li­vosť a vnú­tor­né zále­ži­tos­ti

Gran­ty EHP sú finan­co­va­né spo­loč­ne Islan­dom, Lich­ten­štajn­skom a Nór­skom pod­ľa ich HDP.

Opráv­ne­nosť čer­pať tie­to gran­ty odrá­ža kri­té­riá sta­no­ve­né pre Kohéz­ny fond EÚ, kto­rý je urče­ný pre člen­ské štá­ty s hru­bým národ­ným pro­duk­tom (HNP) na oby­va­te­ľa niž­ším než 90% prie­me­ru EÚ.

Všet­ky pro­jek­ty sú vo výš­ke 15% spo­lu­fi­nan­co­va­né zo štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky.