O projekte

Slovenská výtvarná únia realizuje projekt podporený grantom z Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR s názvom:

„Umelka – moderné centrum umenia a komunity (UMELKA)“

 

Projekt je zameraný na rozvoj nehnuteľného kultúrneho dedičstva tzv. Umeleckej Besedy. Projekt sa zároveň sústredí na rozvoj umeleckých aktivít v objekte Slovenskej výtvarnej únie ako otvorenej nepolitickej stavovskej profesijnej organizácie zastrešujúcej združenia profesionálnych výtvarných umelcov a teoretikov na základoch spolupráce s partnermi z donorských krajín (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko). Projekt sa zameriava na inklúziu menšín prostredníctvom špecializovaných aktivít pre rómsku, židovskú, maďarskú i LGBT komunitu a využitie umeleckého a kreatívneho potenciálu mládeže.

Projekt je realizovaný výlučne v priestoroch budovy tzv. Umelky v bratislavskom Starom Meste, ktorá je národná kultúrna pamiatka evidovaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu a patrí do mestskej pamiatkovej rezervácie.

Zámerom projektu je skvalitniť kultúrne a umelecké aktivity inšpirujúc sa dobrou medzinárodne overenou praxou v úzkej spolupráci so zahraničnými partnermi. Projekt smeruje k maximálnemu sprístupneniu objektu pre fyzicky i zrakovo znevýhodnené osoby. Navyše, novovybudovaný multifunkčný pavilón bude plne bezbariérový a hlavná Galéria dostane schodolez, čo sprístupní unikátne priestory naozaj celej verejnosti. Informačné tabule budú osadené tak, aby spĺňali aj požiadavky pre osoby nevidomé alebo slabozraké.

Súbežne budú realizované aktivity pre širšiu komunitu a vzdelávacie aktivity zamerané na boj proti extrémizmu, radikalizmu a nenávistným prejavom aj s využitím podpory umeleckej komunity a skúseností od zahraničných partnerov. Areál UMELKA ma ambíciu vstúpiť do ďalšej storočnice svojho fungovania a stať sa moderným centrom nielen umeleckého ale aj kultúrno-spoločenského života Slovenska s výraznými medzinárodnými aktivitami atraktívnymi pre domácich i zahraničných návštevníkov mesta. Využívanie národnej kultúrnej pamiatky rešpektuje jej historickú hodnotu a pôvodnú funkciu. Aktivity Slovenskej výtvarnej únie budú prínosné pre udržateľné fungovanie národnej kultúrnej pamiatky, rozvoj kvalitnej umeleckej tvorby s výrazným medzinárodným dosahom.

 

Informácie o projekte

Kód projektu: CLT01010
Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
Termín realizácie: 07/2020 – 04/2024
Výška poskytnutého grantu: 807 840 EUR

 

 

Donorský partner projektu

SÍM—Samband Íslenskra Myndlistarmanna (The Assosciaton of Icelandic Visual Artists)

 

 

O Grantoch EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.