Pre­ná­jom na výsta­vy

Žia­dos­ti ohľad­ne pre­náj­mu je potreb­né v tla­če­nej for­me doru­čiť na admi­ni­stra­tí­vu SVÚ, Dosto­jev­ské­ho rad 2, 811 09 Bra­ti­sla­va v danej štruk­tú­re:

žia­dosť, kon­cep­cia výstav­né­ho pro­jek­tu, orga­ni­zá­tor / kurá­tor /vystavujúci auto­ri (CV), obra­zo­vá doku­men­tá­cia pro­jek­tu, príp. tvor­by auto­rov, pre­fe­ro­va­ný ter­mín, dĺž­ka výsta­vy a pries­tor rea­li­zá­cie pro­jek­tu.

Žia­dos­ti je mož­né posie­lať v prie­be­hu celé­ho roku, výstav­ný plán na nasle­du­jú­ci rok zosta­vu­je a sch­va­ľu­je Rada SVÚ v sep­tem­bri zo žia­dos­tí doru­če­ných do kon­ca augus­ta.

PODMIENKY PRENÁJMU NA VÝSTAVU od 1.1.2023

Veľ­ká sála: 250 m2 — 90 Eur/deň
Kamen­ná sála: 70 m2 — 50 Eur/deň
Foy­er: 49 m2 — 15/deň

K tej­to sume je potreb­né je si v rám­ci pre­náj­mu pri­po­čí­tať nákla­dy na dozor výsta­vy v cene 4,50 eur / hodi­na, a cenu služ­by náš­ho tech­ni­ka.

*V tej­to sume je zará­ta­ná inšta­lá­cia, dein­šta­lá­ci, zave­se­nie ban­ne­ru na fasá­du a základ­né upra­ta­nie pries­to­ru po výsta­ve.

Inšta­lá­ciu a dein­šta­lá­ciu v našich pries­to­roch zabez­pe­ču­je výhrad­ne náš tech­nic­ký pra­cov­ník. Je nut­né pou­ží­vať náš vystav­ný sys­tém, a die­la prie­niesť adjus­to­va­né, tak aby bolo mož­né ich naň upev­niť. Vŕta­nie a lepe­nie na ste­ny a pod­la­hy je zaká­za­né!

Cena dozo­ru sa ráta pod­ľa hodín, v kto­rých je výsta­va prí­stup­ná verej­nos­ti. Z bez­peč­nost­ných dôvo­dov však môže (výhrad­ne v rám­ci otvá­ra­cích hodín galé­rie) roz­hod­núť o potre­be  prí­tom­nos­ti dozo­ru aj počas inšta­lá­cie výsta­vy.

V prí­pa­de záuj­mu o pre­ná­jom na even­ty pro­sím kon­tak­tuj­te kan­ce­lá­riu SVÚ, ceno­vú ponu­ku Vám radi pri­pra­ví­me pod­ľa typu a roz­sa­hu akcie.

[metas­li­der id=7235]