Kto sme

Slovenská výtvarná únia je otvorená, nepolitická, ochranno-stavovská profesionálna organizácia, zastrešujúca združenia profesionálnych výtvarných umelcov a teoretikov.

Vznikla v roku 1991 a ako právny subjekt má celoslovenskú pôsobnosť so sídlom v pôvodnej budove bývalej Umeleckej besedy slovenskej (1924 architekti Balan a Grossman) na adrese Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava.

Slovenská výtvarná únia je členom medzinárodnej mimovládnej organizácie International Association of Art – I.A.A. UNESCO, má zastúpenie vo Výkonnom výbore IAA EUROPE UNESCO, aktívne sa podieľala na príprave i priebehu Konferencie o právnom
a sociálnom postavení výtvarných umelcov v Európe (Paríž, Centre Pompidou, 2008), je členom Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu a má zastúpenie v Grémiu, ktoré SKKD reprezentuje doma i v zahraničí.

Viac informácií o činnosti a aktivitách Slovenskej výtvarnej únie nájdete v aktuálnych publikáciách
Ročenka SVÚ 2014/2015 a Ročenka SVÚ 2013/2014, ktoré si po kliknutí na obrázky môžete stiahnuť. V tlačenej forme sú dostupné v Galérii UMELKA.

Hlavné priority a poslanie svú

  • zastupovanie a koordinovanie záujmov členov SVÚ, výtvarných umelcov a teoretikov vo vzťahu k legislatíve; ochrana a presadzovanie postavenia umelcov, výtvarnej tvorby a umenia v oblasti spoločenskej, sociálnej
    a ekonomickej,
  • spolupráca s obdobnými organizáciami doma i v zahraničí,
  • zabezpečovanie a koordinovanie činnosti a služieb podľa záujmov a potrieb členov SVÚ; ide najmä o činnosti informačného, výstavného charakteru v oblasti rozvoja výtvarného umenia.
  • štatút umelca