Kto sme

Slo­ven­ská výtvar­ná únia je otvo­re­ná, nepo­li­tic­ká, ochran­no-sta­vov­ská pro­fe­si­onál­na orga­ni­zá­cia, zastre­šu­jú­ca zdru­že­nia pro­fe­si­onál­nych výtvar­ných umel­cov a teore­ti­kov.

Vznik­la v roku 1991 a ako práv­ny sub­jekt má celo­slo­ven­skú pôsob­nosť so síd­lom v pôvod­nej budo­ve býva­lej Ume­lec­kej bese­dy slo­ven­skej (1924 archi­tek­ti Balan a Gross­man) na adre­se Dosto­jev­ské­ho rad 2, 811 09 Bra­ti­sla­va.

Slo­ven­ská výtvar­ná únia je čle­nom medzi­ná­rod­nej mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie Inter­na­ti­onal Asso­cia­ti­on of Art – I.A.A. UNESCO, má zastú­pe­nie vo Výkon­nom výbo­re IAA EUROPE UNESCO, aktív­ne sa podie­ľa­la na príp­ra­ve i prie­be­hu Kon­fe­ren­cie o práv­nom
a sociál­nom posta­ve­ní výtvar­ných umel­cov v Euró­pe (Paríž, Cen­tre Pompi­dou, 2008), je čle­nom Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu a má zastú­pe­nie v Gré­miu, kto­ré SKKD repre­zen­tu­je doma i v zahra­ni­čí.

Viac informácií o činnosti a aktivitách Slovenskej výtvarnej únie nájdete v aktuálnych publikáciách
Ročenka SVÚ 2014/2015 a Ročenka SVÚ 2013/2014, ktoré si po kliknutí na obrázky môžete stiahnuť. V tlačenej forme sú dostupné v Galérii UMELKA.

Hlavné priority a poslanie svú

  • zastupovanie a koordinovanie záujmov členov SVÚ, výtvarných umelcov a teoretikov vo vzťahu k legislatíve; ochrana a presadzovanie postavenia umelcov, výtvarnej tvorby a umenia v oblasti spoločenskej, sociálnej
    a ekonomickej,
  • spolupráca s obdobnými organizáciami doma i v zahraničí,
  • zabezpečovanie a koordinovanie činnosti a služieb podľa záujmov a potrieb členov SVÚ; ide najmä o činnosti informačného, výstavného charakteru v oblasti rozvoja výtvarného umenia.
  • štatút umelca