Kon­takt

OTVÁRACIE HODINY

V pon­de­lok zatvo­re­né
Uto­rok – Nede­ľa v čase 12:00 – 18:00


ADRESA

SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA
/ GALÉRIA UMELKA
Dosto­jev­ské­ho rad 4533/2
811 09 Bra­ti­sla­va

Dosto­jev­ské­ho rad 4533/2 811 09 Bra­ti­sla­va

V prí­pa­de otá­zok nás kon­tak­tuj­te pro­stred­níc­tvom mai­lu:

office@svu.sk

ale­bo tele­fo­nic­ky na čís­le:

+421 2 529 62 402

Tele­fo­nic­ky nás môže­te kon­tak­to­vať počas úrad­ných hodín kan­ce­lá­rie, Uto­rok – Pia­tok v časoch:

10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

V prí­pa­de záuj­mu o náv­šte­vu kan­ce­lá­rie mimo úrad­ných hodín je nut­né si dohod­núť ter­mín naj­ne­skôr deň vopred.

svu.galeria.umelka

galeria_umelka

@svugaleriaumelka9748

OTVÁRACIE HODINY

V pon­de­lok zatvo­re­né
Uto­rok – Nede­ľa v čase 12:00 – 18:00

ADRESA

SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA
/ GALÉRIA UMELKA
Dosto­jev­ské­ho rad 4533/2
811 09 Bra­ti­sla­va

Dosto­jev­ské­ho rad 4533/2 811 09 Bra­ti­sla­va

V prí­pa­de otá­zok nás kon­tak­tuj­te pro­stred­níc­tvom
mai­lu:

office@svu.sk

ale­bo tele­fo­nic­ky na čís­le:

+421 2 529 62 402

Tele­fo­nic­ky nás môže­te kon­tak­to­vať počas úrad­ných hodín kan­ce­lá­rie, Uto­rok – Pia­tok v časoch:

10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

V prí­pa­de záuj­mu o náv­šte­vu kan­ce­lá­rie mimo úrad­ných hodín je nut­né si dohod­núť ter­mín naj­ne­skôr deň vopred.