Zása­dy ochra­ny osob­ných úda­jov

1. Pre­vádz­ko­va­teľ

Slo­ven­ská výtvar­ná únia, zapí­sa­ná v regis­tri nezis­ko­vých orga­ni­zá­cií so síd­lom na adre­se Dosto­jev­ské­ho rad č. 4533/2, 811 09 Bra­ti­sla­va — mest­ská časť Sta­ré Mes­to, IČO: 00178535, IČ DPH: SK2020795656 (ďalej len „pre­vádz­ko­va­teľ” ale­bo „SVÚ“).

1.1 Súhlas dot­knu­tej oso­by so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov

V prí­pa­de, že súhla­sí­te s poskyt­nu­tím a spra­co­va­ním uve­de­ných osob­ných úda­jov potvr­dzu­je­te, že vám boli v zmys­le a v roz­sa­hu člán­ku 13 naria­de­nia Európ­ske­ho par­la­men­tu a rady (EÚ) 2016/679 o ochra­ne fyzic­kých osôb pri spra­co­va­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be tých­to úda­jov, kto­rý­mi sa zru­šu­je smer­ni­ca 95/46/ES (vše­obec­né naria­de­nie o ochra­ne osob­ných úda­jov, ďalej len „naria­de­nie GDPR”) a v súla­de so záko­nom č. 18/2018 Z.z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní nie­kto­rých záko­nov pre­vádz­ko­va­te­ľom poskyt­nu­té infor­má­cie o spra­co­va­ní osob­ných úda­jov, že ste boli pou­če­ný o prá­vach a povin­nos­tiach dot­knu­tej oso­by a súhla­sí­te so spra­co­va­ním svo­jich osob­ných úda­jov v roz­sa­hu: meno, priez­vis­ko, e‑mailová adre­sa (ďalej len „osob­né úda­je”) pre­vádz­ko­va­te­ľom.

1.2. Účel spra­co­va­nia osob­ných úda­jov

Osob­né úda­je spra­co­vá­va­me za úče­lom:

- mar­ke­tin­go­vých čin­nos­tí (zasie­la­nie infor­mač­ných news­lett­rov, prog­ra­mov výstav, infor­má­cií o podu­ja­tiach pre verej­nosť, ako sú ver­ni­sá­že, pred­sta­ve­nia, prog­ra­my orga­ni­zo­va­né Slo­ven­skou výtvar­nou úni­ou (ďalej aj ako „podu­ja­tie”), špe­ci­fi­ko­va­né v bode 2.1);

- zve­rej­ne­nia foto­gra­fií a video­záz­na­mov vyho­to­ve­ných na podu­ja­tiach, špe­ci­fi­ko­va­né v bode 3.

SVÚ bude Vaše osob­né úda­je spra­co­vá­vať počas doby, kto­rá je nevy­hnut­ná na dosia­hnu­tie sta­no­ve­né­ho úče­lu resp. kto­rú od nej vyža­du­jú prí­sluš­né práv­ne pred­pi­sy, a to naj­viac po dobu pia­tich rokov od ude­le­nia súhla­su. Po uply­nu­tí vyš­šie uve­de­nej doby pre­vádz­ko­va­teľ bez­od­klad­ne vyko­ná lik­vi­dá­ciu (výmaz) poskyt­nu­tých osob­ných úda­jov z infor­mač­ných sys­té­mov pre­vádz­ko­va­te­ľa. To nepla­tí, ak dot­knu­tá oso­ba využi­la svo­je prá­vo na vyma­za­nie v zmys­le čl. 17 naria­de­nia GDPR.

Súhlas je mož­né kedy­koľ­vek písom­ne odvo­lať na adre­se pre­vádz­ko­va­te­ľa ale­bo zasla­ním e‑mailu na e‑mailovú adre­su office@svu.sk. Zasie­la­nie mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie o novin­kách a aktu­ál­nych ponu­kách prog­ra­mu môže­te odvo­lať v kaž­dom e‑maile klik­nu­tím na link „odhlá­siť sa z odbe­ru”.

2. Aké úda­je zbie­ra­me

Pri posky­to­va­ní našich slu­žieb zís­ka­va­me o vás úda­je špe­ci­fi­ko­va­né v bodoch 2.1 až 2.2.

2.1 Úda­je zís­ka­va­né za úče­lom infor­mo­va­nia o prog­ra­me výstav, zasie­la­nia news­lett­ra a novi­niek

V prí­pa­de, že sa roz­hod­ne­te odo­be­rať zasie­la­né mar­ke­tin­go­vé infor­má­cie o našich akti­vi­tách, zbie­ra­me úda­je s tým súvi­sia­ce. Jedi­ný­mi povin­ný­mi údaj­mi sú vaše meno, priez­vis­ko a e‑mailová adre­sa. Ak nám na to ude­lí­te súhlas, ucho­vá­va­me si vašu e‑mailovú adre­su aj za úče­lom zasie­la­nia infor­má­cií o titu­loch, kto­ré vás zau­ja­li, špe­ciál­nych ponu­kách a týž­den­ných novin­kách.

2.2 Úda­je zís­ka­né pri využí­va­ní našich slu­žieb

Keď využí­va­te naše služ­by, zís­ka­va­me aj úda­je o tom, ako ich využí­va­te. Sú to infor­má­cie o zaria­de­niach a počí­ta­čoch, kto­ré pou­ží­va­te na prí­stup k našim služ­bám vrá­ta­ne IP adries, nasta­ve­ní pre­hlia­da­čov, infor­má­cií o ope­rač­ných sys­té­moch, prí­pad­ne infor­má­cie o vašom mobil­nom zaria­de­ní, infor­má­ciu, pro­stred­níc­tvom kto­rej inter­ne­to­vej strán­ky nás nav­ští­vi­te, strán­ky, kto­ré nav­ští­vi­te, a infor­má­cie z cookies a podob­ných nástro­jov.

3. Vyho­to­vo­va­nie foto­gra­fií a video­záz­na­mov na podu­ja­tiach

Podu­ja­tia orga­ni­zo­va­né pre­vádz­ko­va­te­ľom sú verej­né. V tej­to súvis­los­ti si Vás dovo­ľu­je­me upo­zor­niť, že vstu­pom do pries­to­rov, v kto­rých sa bude podu­ja­tie konať, ude­ľu­je­te SVÚ súhlas so spra­co­va­ním foto­gra­fií a videa vyho­to­ve­ných na podu­ja­tí, s ich poskyt­nu­tím oso­bám zúčast­ňu­jú­cim sa na orga­ni­zá­cii podu­ja­tia, ako aj s uve­rej­ne­ním tých­to foto­gra­fií na webo­vej strán­ke SVÚ a ofi­ciál­nych strán­kach sociál­nych médií pre­vádz­ko­va­ných SVÚ. Ak si neže­lá­te, aby ste boli zachy­te­ní na foto­gra­fiách prí­pad­ne vide­ách z podu­ja­tia, pro­sím, oznám­te nám to vopred na e‑mailovú adre­su office@svu.sk ale­bo pria­mo fotografovi/organizátorovi v deň kona­nia podu­ja­tia.

4. Bez­peč­nosť a ochra­na práv

Vaše úda­je nám slú­žia na zais­te­nie bez­peč­nos­ti posky­to­va­ných slu­žieb, za úče­lom rele­vant­nej reak­cie v prí­pa­de uplat­ne­nia náro­kov voči našej orga­ni­zá­cii počas kona­nia pred štát­ny­mi a iný­mi orgán­mi, kto­ré kon­tro­lu­jú našu čin­nosť, a za úče­lom vymá­ha­nia náro­kov, kto­ré našej orga­ni­zá­cii vznik­li.

4.1 Cookies

Súbo­ry cookies sú malé tex­to­vé súbo­ry, kto­ré sa vám ulo­žia do počí­ta­ča, ale­bo váš­ho mobil­né­ho zaria­de­nia (tab­let, či tele­fón) pri náv­šte­ve inter­ne­to­vej strán­ky. Súbo­ry sa ukla­da­jú do prie­čin­ku vo vašom pre­hlia­da­či, obsa­hu­jú názov webo­vej strán­ky z kto­rej pochá­dza­jú, plat­nosť a potreb­ný obsah. Pri nasle­du­jú­cej náv­šte­ve tej­to istej strán­ky pre­hlia­dač pošle infor­má­cie, kto­ré sú ulo­že­né v súbo­roch cookies nas­päť na strán­ku, kto­rá súbo­ry pôvod­ne vytvo­ri­la.

4.2 Pre­čo pou­ží­va­me cookies

Súbo­ry cookies nám umož­ňu­jú zapa­mä­tať si vaše úko­ny a pre­fe­ren­cie, napr. v prie­be­hu urči­té­ho časo­vé­ho obdo­bia, aby ste ich nemu­se­li opa­ko­va­ne zadá­vať vždy, keď sa vrá­ti­te na webo­vú strán­ku ale­bo pre­chá­dza­te z jed­nej webo­vej strán­ky na dru­hú.

Cookies nám záro­veň pomá­ha­jú pocho­piť, čo vás zau­jí­ma na našej webo­vej strán­ke, či je pre vás dosta­toč­ne pre­hľad­ná a vie­te na nej nájsť to, čo hľa­dá­te. Cookies teda pou­ží­va­me aj s cie­ľom zlep­še­nia uží­va­teľ­ské­ho zážit­ku.

Súbo­ry cookies môžu zazna­me­ná­vať aj ďal­šie infor­má­cie, ako počet náv­štev­ní­kov našich webo­vých strá­nok a tiež to, aké pod­strán­ky náš­ho webu naj­čas­tej­šie nav­šte­vu­je­te.

Pou­ží­va­me ana­ly­tic­ké cookies, kto­ré slú­žia na zís­ka­nie úda­jov o náv­štev­nos­ti našej inter­ne­to­vej strán­ky, infor­má­cií o vyhľa­dá­va­niach vyko­na­ných na našej strán­ke a tiež na detek­ciu pohy­bu na našej strán­ke. Keď­že pri tých­to cookies sme vyko­na­li opat­re­nia pro­ti ich zne­uži­tiu (ano­ny­mi­zá­ciu na stra­ne našich dodá­va­te­ľov), a súčas­ne sú imple­men­to­va­né opat­re­nia, aby ste ľah­ko kon­tro­lo­va­li a obme­dzo­va­li využí­va­nie tých­to cookies, nepý­ta­me si od vás na ich pou­ží­va­nie súhlas. Pri tých­to cookies využí­va­me rie­še­nia nasle­dov­ných tre­tích strán:

Goog­le Ana­ly­tics -Goog­le Ire­land Limi­ted, Gor­don Hou­se, Bar­row Stre­et, Dub­lin 4, Írsko. Bliž­šie infor­má­cie o ochra­ne súkro­mia náj­de­te tu, pri­čom na odmiet­nu­tie cookies si môže­te inšta­lo­vať soft­vé­ro­vý dopl­nok dostup­ný tu.

5. Kto sme a kde nás môže­te kon­tak­to­vať

Pre­vádz­ko­va­te­ľom pri spra­cú­va­ní vašich osob­ných úda­jov je Slo­ven­ská výtvar­ná únia, zapí­sa­ná v regis­tri nezis­ko­vých orga­ni­zá­cií so síd­lom na adre­se Dosto­jev­ské­ho rad č. 4533/2, 811 09 Bra­ti­sla­va — mest­ská časť Sta­ré Mes­to, IČO: 00178535, IČ DPH: SK2020795656.

V prí­pa­de ak máte aké­koľ­vek otáz­ky k tomu­to doku­men­tu ale­bo pou­ži­tiu svo­jich osob­ných úda­jov, ale­bo si chce­te uplat­niť svo­je prá­va popí­sa­né v tom­to doku­men­te, môže­te nás kon­tak­to­vať e‑mailom na adre­se office@svu.sk ale­bo písom­ne na adre­se našej inšti­tú­cie.