Sve­to­vý fes­ti­val tvo­ri­vos­ti Cré­a­Fest, kto­rý sa zame­ria­va na roz­voj pred­sta­vi­vos­ti a kre­a­tív­ne­ho poten­ciá­lu, vyhla­su­je výzvu na zapo­je­nie sa do toh­to roč­ní­ka, kto­ré­ho mot­tom je: „Malá ryba, kto­rá sní­va­la o slo­bo­de“.

Na zapo­je­nie sa do výzvy, Cré­a­Fest pozý­va záu­jem­cov o vytvo­re­nie kre­a­tív­ne­ho die­la vo for­me foto­gra­fie, videa, výtvar­né­ho die­la (kres­ba, koláž, maľ­ba, pou­lič­né ume­nie, ryti­na, sochár­stvo), scé­nic­ké­ho ume­nia (divad­lo, báb­ky, hudob­né nástro­je), komé­die, tan­ca, hud­by, hud­by so spo­je­ním posun­ko­vej reči, ale­bo lite­ra­tú­ry (prí­beh, báseň, sce­nár, komiks). Pri­hlá­siť sa môžu deti aj dospe­lí a účasť je bez­plat­ná.

Die­la, kto­ré budú vybra­né výbe­ro­vou komi­si­ou Cré­a­Fes­tu budú násled­ne vysie­la­né počas digi­tál­ne­ho podu­ja­tia, kto­ré sa bude konať v júni 2022. Ak to aktu­ál­ne opat­re­nia v rám­ci pan­dé­mie Covid-19 dovo­lia, vybra­né die­la môžu byť aj pre­zen­to­va­né a zastú­pe­né v hos­ti­teľ­ských mes­tách vo Fran­cúz­sku, ako aj na fran­cúz­skych zastu­pi­teľ­ských úra­doch a inšti­tú­toch v zahra­ni­čí.

Prak­tic­ké infor­má­cie k výzve náj­de­te na: https://www.creafest.fr/a‑propos/

Pri­hlá­siť do výzvy sa môže­te do 31.12.2021: Insc­rip­ti­on — Cré­a­Fest (creafest.fr)

Uzá­vier­ka odo­vzda­nia prác je 15.05.2022: https://www.creafest.fr/depot-oeuvre/

Pod­rob­né infor­má­cie o ofi­ciál­nej téme výzvy: https://www.creafest.fr/sujet/

Viac o pod­mien­kach účas­ti: https://www.creafest.fr/conditions-de-participation/