Medzi­ná­rod­ný deň Rómov

Medzi­ná­rod­ný deň Rómov

Na medzi­ná­rod­ný deň Rómov, 8.4.2024, v spo­lu­prá­ci s SSŠ Bie­la voda, Kež­ma­rok sme orga­ni­zo­va­li výsta­vu spo­je­nú s mód­nou pre­hliad­kou, na kto­rej nám nádej­ní mla­dí róm­ski štu­den­ti pred­vied­li tex­til­né výrob­ky, ruč­ne vyrá­ba­né...
S I L E N T I U M — čas pre ticho

S I L E N T I U M — čas pre ticho

Od 22. feb­ru­ára do 3. mar­ca 2024 sme Vám pred­sta­vi­li kolek­tív­nu výsta­vu Slo­ven­sko-maďar­ských suse­dov, pia­tich výtvar­ných umel­cov — čle­nov Spol­ku maďar­ských tvo­ri­vých Umel­cov na Slo­ven­sku MAMSZE: Éva May­er, Ani­kó Kovács Cson­ga, Beáta Méry,...