NOVÝ DÁTUM UZÁVIERKY: 8.10.2021.

Milí pria­te­lia, dovo­ľu­je­me si Vám pri­po­me­núť ter­mín uzá­vier­ky pri­hlá­šok na Bie­ná­le FORMA 2021 (Bie­ná­le úžit­ko­vé­ho ume­nia).

NOVÝ DÁTUM UZÁVIERKY: 8.10.2021 do 15:00h

zasa­da­nie odbor­nej poro­ty 13./14.10.2021

vyjad­re­nie uchá­dza­čom do 20.10.2021

 

Pod­rob­né infor­má­cie a pri­hláš­ko­vý for­mu­lár náj­de­te niž­šie:

Bie­ná­le FORMA 2021

Pri­hláš­ka Bie­ná­le FORMA 2021