Milí pria­te­lia, dovo­ľu­je­me si Vám zaslať výzvu na toh­to­roč­nú súťaž­nú výsta­vu Bie­ná­le úžit­ko­vé­ho ume­nia FORMA 2021

Ter­mín poda­nia pri­hláš­ky: do 24.9.2021 do 15:00

 

Mies­to kona­nia: Šariš­ská galé­ria v Pre­šo­ve – novem­ber 2021

Rein­šta­lá­cia: Galé­ria UMELKA, Bra­ti­sla­va – 29.11.2021 – 9.1.2022

 

Všet­ky pod­rob­né infor­má­cie, dátu­my, pod­mien­ky a pri­hláš­ku náj­de­te pri­lo­že­nú niž­šie:

Pri­hláš­ka Bie­ná­le FORMA 2021

Bie­ná­le FORMA 2021–1