Medzi­ná­rod­né sochár­ske sym­pó­zium

STROMORODIE / TREENCARNATION

VÝZVA k podá­va­niu pri­hlá­šok záu­jem­cov o účasť

Pro­jekt sochár­ske­ho sym­pó­zia pria­mo rea­gu­je na aktu­ál­nu potre­bu kul­ti­vá­cie verej­né­ho pries­to­ru z udr­ža­teľ­ných zdro­jov: zno­vuz­ro­de­nie stro­mov = STROMORODIE.

Zámer pro­jek­tu je využiť vyrú­ba­né stro­my, kto­ré sa odstra­ňu­jú v súvis­los­ti so stav­bou elek­trič­ko­vej tra­te v Petr­žal­ke, na vytvo­re­nie sochár­skych diel. Časť stro­mov, kto­ré muse­li ustú­piť výstav­be, tak zís­ka šan­cu na „dru­hý život”: vrá­tia sa medzi oby­va­te­ľov v novej for­me, buď ako funkč­né prak­tic­ké prv­ky obo­ha­cu­jú­ce verej­ný pries­tor (lavič­ky, ihris­ko­vé prv­ky, infor­mač­né a sme­ro­vé tabu­le), ale­bo ako ume­lec­ké die­la, dotvá­ra­jú­ce cha­rak­ter dané­ho mies­ta.

Dre­vo z vyrú­ba­ných stro­mov vhod­né na takú­to „recyk­lá­ciu“ je už vytrie­de­né a usklad­ne­né v mest­skej čas­ti Petr­žal­ka.

Dôle­ži­tým momen­tom bude zapo­je­nie oby­va­te­ľov do pro­ce­su – mož­nosť pozo­ro­va­nia umel­cov v are­áli, sprie­vod­né akcie – pred­náš­ky, networ­king s umel­ca­mi, ver­ni­sáž.

Mies­to kona­nia sym­pó­zia: náb­re­žie Chor­vát­ske­ho rame­na, Ges­sa­y­o­va, Mest­ská časť Petr­žal­ka, Bra­ti­sla­va

Ter­mín pre podá­va­nie záväz­ných pri­hlá­šok: 15. máj 2022

Ter­mín potvr­de­nia účas­ti pre vybra­ných účast­ní­kov: 15. jún 2022

Ter­mín kona­nia sym­pó­zia: 14. — 28. august 2022

Počet zúčast­ne­ných domá­cich a zahra­nič­ných pro­fe­si­onál­nych umel­cov: 10 — 15

Orga­ni­zá­to­ri zabez­pe­čia: pra­cov­ný pries­tor, mate­riál — dre­vo (2–3 m kusy vyrú­ba­ných stro­mov – viď foto), uby­to­va­nie v blíz­kos­ti are­álu a celo­den­nú stra­vu. V posled­ný deň podu­ja­tia sa usku­toč­ní ver­ni­sáž s občerstve­ním, násled­ne bude vyda­ný kata­lóg a vybra­né die­la budú vysta­ve­né vo verej­nom pries­to­re. Orga­ni­zá­tor tiež zabez­pe­čí základ­né pra­cov­né nástro­je a 1 — 2 pra­cov­ní­kov pre pomoc­né prá­ce.

Dopra­vu na mies­to kona­nia sym­pó­zia a špe­ci­fic­ké vlast­né pra­cov­né nástro­je si zabez­pe­ču­jú účast­ní­ci.

Kaž­dý účast­ník sym­pó­zia sa zavä­zu­je vytvo­riť mini­mál­ne jed­no ori­gi­nál­ne ume­lec­ké die­lo voľ­né­ho ale­bo úžit­ko­vé­ho cha­rak­te­ru, kto­ré bude osa­de­né vo verej­nom pries­to­re.

Slo­ven­ská výtvar­ná únia v spo­lu­prá­ci s kurá­to­rom sym­pó­zia môže ude­liť Cenu Slo­ven­skej výtvar­nej únie, spo­je­nú so 7 dňo­vým rezi­denč­ným poby­tom na Islan­de v roku 2023 (dopra­va a uby­to­va­nie).

Orga­ni­zá­tor podu­ja­tia: Slo­ven­ská výtvar­ná únia a Kul­túr­ne zaria­de­nia Petr­žal­ky

Par­tne­ri podu­ja­tia: IAA Euro­pe a  Aso­ciá­cia výtvar­ných umel­cov Islan­du SIM – SAMBAND ÍSLENSKRA MYNDLISTARMANN, Miest­ny pod­nik verej­nop­ros­peš­ných slu­žieb Petr­žal­ka / MPVSP, Hotel Domi­ni­ka, Prak­tic­ké nára­die – Poži­čov­ňa.

Pri­hláš­ka Stro­mo­ro­die august 2022