už budú­ci víkend 3. – 5. 6. 2022 máte mož­nosť zúčast­niť sa na 8. Mezi­ná­rod­nom sym­pó­ziu ryté­ho skla v Kame­nic­kom Šeno­ve.
V pia­tok budú pre­bie­hať pred­náš­ky a pre­zen­tá­cie spo­je­né s feno­mé­nom ryté­ho skla.
Střed­ní umělec­ká ško­la sklá­řs­ká a fy Pre­ci­osa na sobo­tu pri­pra­vu­jú Deň otvo­re­ných dve­rí.
Víkend bude zakon­če­ný zahá­je­ním výsta­vy z výsled­kov toh­to­roč­né­ho sym­pó­zia s viac ako 20 umel­ca­mi z domo­va a zo zahra­ni­čia, kto­rí pred­sta­via výsled­ky svo­jej týž­den­nej prá­ce.