Dotazník: Fondy

Vážené kolegyne a kolegovia,

Ministerstvo kultúry si medzi svoje úlohy zaradilo aj prehodnotenie či transformáciu Hudobného fondu, Literárneho fondu a Fondu výtvarných umení. Diskusia prebieha už dlhší čas, od názorov za ich zachovanie, cez návrhy na ich transformáciu až po vyhranené požiadavky na ich zrušenie.

Do diskusie môžete prispieť aj Vy, a to na základe vlastných skúseností, vyplnením krátkeho anonymného dotazníka na stránke Ministerstva kultúry, link: https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/534272?lang=sk

Uvádzame na zváženie niektoré z argumentov:

FVU má v porovnaní s FPU neporovnateľne jednoduchší systém podávania žiadostí aj ich vyhodnotenia (dostupný a zrozumiteľný aj pre staršiu generáciu, vyžadujúci žiadne resp. takmer žiadne potvrdenia, možnosť žiadať kedykoľvek v priebehu roka, nielen v rámci dočasne sprístupnenej výzvy, a pod).

Napriek tomu, že FVU disponuje výrazne menším objemov finančných prostriedkov v porovnaní s FPU, za výhodu existencie FVU považujeme to, že systém podpory nie je monopolne sústredený len v jednej organizácii; to znižuje riziko subjektívneho preferovania podpory niektorej oblasti umenia resp. niektorých názorových skupín.

FVU poskytuje aj sociálne podpory, aj keď len v malej výške (napr. príspevky na pohreb).

Štruktúra zloženia Rady FVU s rozhodujúcimi právomocami, tvorená pred 30 rokmi, už nezodpovedá reálnemu zloženiu výtvarnej scény na Slovensku či už z hľadiska počtu zastupovaných umelcov alebo z hľadiska výšky 2% príspevkov, mladšia generácia nemá zastúpenie v Rade FVU.

S pozdravom

za Slovenskú výtvarnú úniu

Pavol Kráľ, predseda