Par­te Pavel Janek

S hlbo­kým zár­mut­kom ozna­mu­je­me úmr­tie čle­na Zdru­že­nia slo­ven­ských pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov, foto­gra­fa Pav­la Jane­ka. Posled­ná roz­lúč­ka bude 29.9.2021 o 12:00 na Čučo­ried­ko­vej 12, Bra­ti­sla­va. Česť jeho...
Semi­nár Pod­ni­ká­me ume­ním

Semi­nár Pod­ni­ká­me ume­ním

Srdeč­ne pozý­va­me na semi­nár PODNIKÁME UMENÍM Manaž­ment zdro­jov a mar­ke­ting v ume­ní a kre­a­tív­nom prie­mys­le. Semi­nár s dis­ku­si­ou o tom, ako sa uži­viť vlast­nou tvor­bou. Akcia urče­ná všet­kým kre­a­tív­nym začia­toč­ní­kom,...

UNESCO Art­Camp Andor­ra 2021

Váže­né člen­ky a čle­no­via Slo­ven­skej výtvar­nej únie, zve­rej­ňu­je­me zau­jí­ma­vú výzvu k účas­ti na Art Camp Andor­ra. Ak máte záu­jem zúčast­niť sa, oznám­te nám to pro­sím mai­lom obra­tom, naj­ne­skôr v pon­de­lok do 17:00, spo­lu...