Srdeč­ne pozý­va­me na semi­nár

PODNIKÁME UMENÍM
Manaž­ment zdro­jov a mar­ke­ting v ume­ní a kre­a­tív­nom prie­mys­le.

Semi­nár s dis­ku­si­ou o tom, ako sa uži­viť vlast­nou tvor­bou.
Akcia urče­ná všet­kým kre­a­tív­nym začia­toč­ní­kom, kto­rí majú odva­hu pod­ni­kať vlast­ným ume­ním, ale tápa­jú v neistote.Vďaka pod­po­re FPU vznik­la pub­li­ká­cia, kto­rá v tom môže pomôcť.Hľadajme spo­lu v jej obsa­hu odpo­ve­de na otáz­ky, ako správ­ne vykro­čiť, aby váš nápad, vízia a talent pri­ná­ša­li aj zaslú­že­né hono­rá­re.

Kedy: 15. mája 2021 o 17:30 — Podu­ja­tie je súčas­ťou Noci múzeí a galé­rií 2021

Kde: Onli­ne cez Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84679542979?pwd=dExtTUFtR1J6Ly9RR0VjdTY5L3NzZz09
Mee­ting ID: 846 7954 2979 Pass­co­de: 906798

Lek­tor: Bra­ni­slav Jelen­čík, autor kni­hy Manaž­ment zdro­jov a mar­ke­ting v ume­ní a kre­a­tív­nom prie­mys­le

Vstup voľ­ný