S hlbo­kým zár­mut­kom ozna­mu­je­me úmr­tie čle­na Zdru­že­nia slo­ven­ských pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov, foto­gra­fa Pav­la Jane­ka.

Posled­ná roz­lúč­ka bude 29.9.2021 o 12:00 na Čučo­ried­ko­vej 12, Bra­ti­sla­va.
Česť jeho pamiat­ke.