Slo­ven­ská výtvar­ná únia a bees‑R srdeč­ne pozý­va­jú na taneč­nú inšta­lá­ciu

Pri­via­za­ní na kôl oka­mi­hu / Out of the Black Box,

kto­rá sa usku­toč­ní v uto­rok 18. mája 2021 v dvoch ter­mí­noch —  o 17:00 a 19:00.

Námet, cho­re­o­gra­fia: Jana Tere­ko­vá

Taneč­ná tvor­ba a inter­pre­tá­cia: Edi­ta Anta­lo­vá, Daniel Raček, Jana Tere­ko­vá

Zvu­ko­vý dizajn, hud­ba: Stro­on

Hudob­ná spo­lu­prá­ca: Joseph Cham­pag­non

Dra­ma­tur­gic­ká spo­lu­prá­ca: Roman Gom­bar­ček

Pro­duk­cia: bees‑R

Dĺž­ka: 45 minút

Vstup na pred­sta­ve­nie je voľ­ný, pro­sí­me Vás o dodr­žia­va­nie pan­de­mic­kých opat­re­ní (res­pi­rá­tor, dez­in­fek­cia, rozo­stu­py, zane­cha­nie mai­lo­vé­ho kon­tak­tu) pri kapa­ci­te 25 osôb.