Váže­né člen­ky a čle­no­via Slo­ven­skej výtvar­nej únie,

zve­rej­ňu­je­me zau­jí­ma­vú výzvu k účas­ti na Art Camp Andor­ra. Ak máte záu­jem zúčast­niť sa, oznám­te nám to pro­sím mai­lom obra­tom, naj­ne­skôr v pon­de­lok do 17:00, spo­lu s poža­do­va­ný­mi prí­lo­ha­mi v anglic­kom jazy­ku (pro­fe­sij­ný živo­to­pis, port­fo­lio, opis pro­jek­tu, kto­rý by ste chce­li rea­li­zo­vať v Andor­re). Ak bude záu­jem­cov viac, v uto­rok ráno uro­bí­me výber a odpo­rú­ča­né­ho účast­ní­ka za SVU ozná­mi­me SK UNESCO.

SVU nie je orga­ni­zá­to­rom podu­ja­tia, a nepre­be­rá pre­to za podu­ja­tie zod­po­ved­nosť. Na zákla­de osob­nej skú­se­nos­ti čle­na SVÚ, kto­rý sa zúčast­nil na jed­nom z pred­chá­dza­jú­cich roč­ní­kov, však môže­me potvr­diť, že je to po všet­kých strán­kach veľ­mi dob­re zor­ga­ni­zo­va­né podu­ja­tie. Spra­vid­la sa na ňom zúčast­ňu­je 30 výtvar­ní­kov z 30 kra­jín. Nevy­hnut­nou pod­mien­kou je schop­nosť ply­nu­lej komu­ni­ká­cie v anglic­kom ale­bo fran­cúz­skom jazy­ku ako aj odpre­zen­to­va­nie kul­tú­ry vašej kra­ji­ny. Viac infor­má­cii niž­šie:

ANG Note infor­ma­ti­ve 2021_revJC