UMELKA 1989 — 2023

UMELKA 1989 — 2023

UMELKA 17. 11. 2023N O V E M B E R ’89 – ’23 Klub ’89 a Galé­ria Umel­ka zor­ga­ni­zo­va­li spo­mien­ko­vé stret­nu­tie pri prí­le­ži­tos­ti štát­ne­ho sviat­ku Dňa boja za slo­bo­du a demok­ra­ciu. Súčas­ťou prog­ra­mu bola...
Čaro­vná Záh­ra­da pre Oma­my

Čaro­vná Záh­ra­da pre Oma­my

Galé­ria UMELKA sa v sobo­tu 11. novem­bra sta­la par­tne­rom a aj dejis­kom bene­fič­né­ho gas­tro podu­ja­tia Čaro­vná záh­ra­da — edí­cia pre Oma­my. Pro­jekt 10 cho­do­vej degus­tač­nej pop up veče­re vytvo­ril slo­ven­ský foodb­lo­ger Dali­bor Rakoc­zy,...
Kon­cert tRA­DO­VA­NIE

Kon­cert tRA­DO­VA­NIE

Srdeč­ne pozý­va­me na kon­cert tRA­DO­VA­NIE Vstu­pen­ky si môže­te zakú­piť tu: https://goout.net/sk/listky/tradovanie-michal-palko+stanislav-paluch+hostia/ymgs/
Kon­ver­gen­cie Kon­cert

Kon­ver­gen­cie Kon­cert

srdeč­ne pozý­va­me do Galé­rie UMELKA na kon­cert v rám­ci fes­ti­va­lu Kon­ver­gen­cie — Janá­ček / Vla­di­mír Mer­ta (CZ), kto­rý sa usku­toč­ní v sobo­tu 4. mar­ca 2023 o 19:00
GALÉRIA OPÄŤ OTVORENÁ

GALÉRIA OPÄŤ OTVORENÁ

Milí pria­te­lia, galé­ria Umel­ka sa od zaj­tra 20.4.2021 opäť otvo­rí. Teší­me sa na vás s aktu­ál­nou výsta­vou VIII. Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia, kto­rá potr­vá do 11.5. 2021 Otvo­re­né bude den­ne okrem pon­del­ka od 12:00 do 18:00.  ...