UMELKA 17. 11. 2023
N O V E M B E R ’89 – ’23

Klub ’89 a Galé­ria Umel­ka zor­ga­ni­zo­va­li spo­mien­ko­vé stret­nu­tie pri prí­le­ži­tos­ti štát­ne­ho sviat­ku Dňa boja za slo­bo­du a demok­ra­ciu.

Súčas­ťou prog­ra­mu bola jed­no­dňo­vá výsta­va foto­gra­fií Pet­ra Pochy­lé­ho z novem­bra 1989 a prí­ho­vo­ry osob­nos­tí, kto­ré stá­li pri vzni­ku Verej­nos­ti pro­ti nási­liu a štar­te Než­nej revo­lú­cie na Slo­ven­sku.

Večer mode­ro­val Pavol Demeš, o hudob­ný prog­ram sa posta­ra­li Richard Šimur­ka a Kata­rí­na Šimur­ka Fel­de­ko­vá.