Galé­ria UMELKA sa v sobo­tu 11. novem­bra sta­la par­tne­rom a aj dejis­kom bene­fič­né­ho gas­tro podu­ja­tia Čaro­vná záh­ra­da — edí­cia pre Oma­my.

Pro­jekt 10 cho­do­vej degus­tač­nej pop up veče­re vytvo­ril slo­ven­ský foodb­lo­ger Dali­bor Rakoc­zy, na sociál­nych sie­ťach zná­my ako Pán Tymián, v spo­lu­prá­ci s PR mana­žér­kou Jan­kou Kad­lič­ko­vou, kuchár­mi Palom Seker­kom a @martincookss a tak­mer 30 člen­ným tímom. Na jeden večer pre­me­ni­li pries­to­ry Galé­rie UMELKA na čaro­vné mies­to plné vôní a chu­tí, kto­ré priš­la oce­niť viac ako stov­ka hos­tí. Títo spo­loč­ne pris­pe­li sumou viac ako 11 000 Eur na pro­jekt Oma­my občian­ske­ho zdru­že­nia Ces­ta von. Oma­my sú ženy, kto­ré pra­cu­jú vo vylú­če­ných komu­ni­tách — deťom otvá­ra­jú dve­re do sve­ta, kde zaží­va­jú úspech, radosť z obja­vo­va­nia a lás­ka­vé pochva­ly. Uka­zu­jú rodi­čom, ako správ­ne roz­ví­jať svo­je deti tak, aby sa im neskôr dari­lo v ško­le a poda­ri­lo sa im vyma­niť z gene­rač­nej chu­do­by.

Večer mode­ro­va­la Zuza­na Kova­čič Han­ze­lo­vá a súčas­ťou prog­ra­mu bola aj jed­no­dňo­vá výsta­va foto­gra­fií OZ Ces­ta von, s kto­rým SVÚ plá­nu­je výstav­nú spo­lu­prá­cu v rám­ci nové­ho výstav­né­ho pavi­ló­nu v roku 2024.