plat­né od 26.8. 2021, aktu­ali­zo­va­né prie­bež­ne

Na zákla­de naria­de­nia vlá­dy pod­ľa Vyhlá­šok 253 a 254 Úra­du verej­né­ho zdra­vot­níc­tva SR, kto­rou sa naria­ďu­jú opat­re­nia pri ohro­ze­ní verej­né­ho zdra­via, pla­tia v Galé­rii Umel­ka nasle­dov­né opat­re­nia:

 • vstup povo­le­ný iba s RESPIRÁTOROM trie­dy FFP2
 • pri vstu­pe vám bude apli­ko­va­ná dez­in­fek­cia na ruky

 

 • náv­šte­va galé­rie v reži­me ZÁKLAD:
  • max. počet náv­štev­ní­kov jed­nom oka­mi­hu 24 osôb (1 osoba/15 m²)

 

 • náv­šte­va galé­rie pri hro­mad­ných kul­túr­nych podu­ja­tiach v reži­me KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ:
  • povin­ný zoznam účast­ní­kov podu­ja­tia za úče­lom dohľa­da­nia kon­tak­tov v prí­pa­de vzni­ku ohnis­ka náka­zy
  • Za plne očko­va­nú oso­bu sa na úče­ly tej­to vyhláš­ky pova­žu­je:
   1.  oso­ba naj­me­nej 14 dní po apli­ká­cii dru­hej dáv­ky očko­va­cej lát­ky pro­ti ocho­re­niu COVID-19 s dvoj­dáv­ko­vou sché­mou,
   2.  oso­ba naj­me­nej 21 dní po apli­ká­cii prvej dáv­ky očko­va­cej lát­ky pro­ti ocho­re­niu COVID-19 s jed­no­dáv­ko­vou sché­mou, ale­bo
   3.  oso­ba naj­me­nej 14 dní po apli­ká­cii prvej dáv­ky očko­va­cej lát­ky pro­ti ocho­re­niu COVID-19, ak bola prvá dáv­ka očko­va­nia pro­ti ocho­re­niu COVID-19 poda­ná v inter­va­le do 180 dní od pre­ko­na­nia ocho­re­nia COVID-19, ale­bo
   4.  oso­ba do 12 a dvoch mesia­cov rokov veku.

   Žia­da­me oso­by vstu­pu­jú­ce na hro­mad­né podu­ja­tie o pred­lo­že­nie prí­sluš­né­ho dokla­du, kto­rý pre­uka­zu­je nie­kto­rú zo sku­toč­nos­tí!