Pre záu­jem­cov o kon­krét­nej­šie infor­má­cie sme pri­pra­vi­li výber z desia­tok návrhov a ana­lýz, kto­ré sme pred­kla­da­li v mene Slo­ven­skej výtvar­nej únie ale­bo Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu v obdo­bí posled­ných 14 rokov: k daniam a odvo­dom, k spô­so­bu odstrá­ne­nia dis­kri­mi­ná­cie výtvar­né­ho ume­nia, k témam práv­ne­ho a sociál­ne­ho posta­ve­nia umel­cov, k ume­niu vo verej­nom pries­to­re, k zria­de­niu Cen­tra vizu­ál­ne­ho ume­nia (zahŕňa­jú­ce­ho výstav­né pries­to­ry – kunst­hal­le, infor­mač­no-doku­men­tač­né cen­trum, prá­cu s verej­nos­ťou, a iné), k zefek­tív­ne­niu gran­to­vé­ho sys­té­mu, k stra­té­gii roz­vo­ja kul­tú­ry,  atď.

1/ 2020 List minis­tro­vi finan­cií zo dňa 12.2.2020 so súvi­sia­ci­mi prí­lo­ha­mi

List MF 12 feb 2020 Prí­lo­ha 1- Kon­cept zne­nia so zapra­co­va­nou pri­po­mien­kou odbo­ru legis­la­tí­vy MK Prí­lo­ha 2- úvod­né vyjad­re­nie — DPS 14. jan 2020 Prí­lo­ha 3 — Vyjad­re­nie k sta­no­vis­ku MF Prí­lo­ha 4 — Prud­ký pokles prís­pev­kov OOA v obdo­bí 1991–2018 Prí­lo­ha 5 — Návrh pre DPS k šta­tú­tu umel­ca — 13 aug 2019 Prí­lo­ha 6- Návrh k bodu 3 — Rada vl 28 jún 2019 Prí­lo­ha 7- Uzne­se­nie Rady vlá­dy pre kul­tú­ru 28 jún 2019 Prí­lo­ha 8- Výber doku­men­tov 2006–2020

2/ 2019 (18. 1.): Návrhy pre MK na zjed­no­du­še­nie a zefek­tív­ne­nie gran­to­vých sys­té­mov (5 strán)

2019 18 janu­ár — Detail­nej­šie rozp­ra­co­va­ná časť návrhov po stret­nu­tí na MK 15 jan 2019

3/ 2018 (16.10.): Návrhy pre Radu vlá­dy pre kul­tú­ru (6 strán):

A/ návrh na kom­plex­né pre­hod­no­te­nie dotač­ných sys­té­mov so zame­ra­ním na:

a/ zjed­no­du­še­nie admi­ni­stra­tív­nej nároč­nos­ti,

b/ roz­ší­re­nie mož­nos­tí na pruž­né rea­go­va­nie a vytvo­re­nie rezer­vy na mimo­riad­ne prí­pa­dy,

c/ roz­ši­ro­va­nie mož­nos­tí na viac­roč­né dotá­cie pre cyk­lic­ké a dlho­do­bé  pro­jek­ty,

d/ dopl­ne­nie prog­ra­mov pre špe­ci­fic­ké oblas­ti, kto­ré dotač­né sys­té­my zatiaľ nepok­rý­va­jú.

B/  návrh pove­riť DPS k šta­tú­tu umel­ca posú­de­ním resp. dopra­co­va­ním už pred­lo­že­ných návrhov (Rada vlá­dy pre kul­tú­ru, 2. okt 2017), kto­ré by v zmys­le dôvo­do­vej sprá­vy k záko­nu umož­ni­li jeho prak­tic­ké napl­ne­nie v pra­xi.

2018 okt 16 — Návrhy k bodu 1 a 3 zasa­da­nia Rady vlá­dy

4/ 2018 (1.10.): Vyda­nie 200 stra­no­vej pub­li­ká­cie Čier­ne ovce ume­nia? Ume­nie a spo­loč­nosť: mýty a fak­ty, kto­rá obsa­hu­je ana­lý­zy, vyjad­re­nie odbor­ní­kov zo zahra­ni­čia i návrhy mož­ných rie­še­ní (tla­če­ná ver­zia je dostup­ná v Galé­rii UMELKA v Bra­ti­sla­ve).

Cier­ne ovce ume­nia

5/ 2018 (19.2.): Ume­nie vo verej­nom pries­to­re — ana­lý­za pred­lo­že­ná na zasa­da­ní pra­cov­nej sku­pi­ny na MK (26 strán).

2018 feb 19 Ume­nie vo verej­nom pries­to­re web

6/ 2017 (26.9.): Návrh pre zasa­da­nie Rady vlá­dy pre kul­tú­ru dňa 2.10.2017 (4 stra­ny) — pove­riť pra­cov­nú sku­pi­nu k šta­tú­tu umel­ca zača­tím odbor­nej dis­ku­sie o 2 opat­re­niach, kto­ré nad­via­žu na zákon umož­ňu­jú­ci evi­den­ciu pro­fe­si­onál­nych umel­cov (zákon č. 354/2015 Z.z. z novem­bra 2015) a umož­nia tak napl­ne­nie zmys­lu uve­de­né­ho záko­na, čiže jeho reál­ne uplat­ne­nie v pra­xi:

a/ návrh práv­nej úpra­vy, odstra­ňu­jú­cej dis­kri­mi­ná­ciu výtvar­ných umel­cov — kon­cept zne­nia aj s pod­rob­ným zdô­vod­ne­ním; rea­li­zá­cia návrhu by umož­ni­la uplat­niť výdav­ky na nákup ume­lec­ké­ho die­la na zní­že­nie daňo­vé­ho zákla­du

b/ návrh týka­jú­ci sa ume­nia vo verej­nom pries­to­re — obno­viť roko­va­nie o sta­veb­nom záko­ne a zvá­žiť 2 návrhy na jeho úpra­vu

2017 sept 26 — návrh pre Radu vlá­dy pre kul­tú­ru

7/ 2013 (7.12.): Pri­po­mien­ky pod­pred­se­du Výbo­ru pre Stra­té­giu roz­vo­ja kul­tú­ry pri Rade vlá­dy pre kul­tú­ru zo dňa 7. decem­bra 2013 (ukáž­ky pôvod­né­ho tex­tu návrhu sú v čier­nej far­be, dopl­ne­ný komen­tár je v mod­rej). (5 strán)

2013 dec 7 — návrh k úvo­du Stra­té­gie roz­vo­ja kul­tú­ry na roky 2014 — 2020

8/ 2013 (27.11.): Vyjad­re­nie k bodom prog­ra­mu Rady vlá­dy pre kul­tú­ru (k ne/činnosti výbo­rov a pra­cov­ných sku­pín, k šta­tú­tu umel­ca a k stra­té­gii roz­vo­ja kul­tú­ry) (3 stra­ny)

2013 nov 27 — Vyjad­re­nie k bodom prog­ra­mu Rady vlá­dy

9/ 2013 (16.4.): Vyjad­re­nie k návrhu na zria­de­nie Fon­du na pod­po­ru ume­nia (3 stra­ny)

2013 apríl 16 — Vyjad­re­nie k Fon­du na pod­po­ru ume­nia

10/ 2011 (júl): Vyjad­re­nie SKKD k sta­no­vis­ku MPS­VaR (16 strán)

Vyjad­re­nie SKKD k sta­no­vis­ku MPSVR

11/ 2006 (6.2.): Otvo­re­ný list Slo­ven­skej výtvar­nej únie minis­tro­vi kul­tú­ry F.Tóthovi (2 stra­ny): požia­dav­ka na rie­še­nie 7 kon­krét­nych prob­lé­mov. V nie­kto­rých z nich doš­lo aspoň k čias­toč­nej rea­li­zá­cii kon­krét­nych opat­re­ní (rea­li­zo­va­nie prvej eta­py v zmys­le šta­tú­tu umel­ca, chý­ba však dru­há eta­pa, kto­rá by pri­nies­la reál­ne výsled­ky v pra­xi; zvý­še­nie roz­poč­tu na dotá­cie, mno­hé prob­lé­my však pre­tr­vá­va­jú; bolo zria­de­né Kunst­hal­le, otáz­ky oko­lo jeho budúc­nos­ti však sú opäť v tých­to dňoch aktu­ál­ne, rov­na­ko sa zatiaľ nena­pl­ni­li pred­stvy o zria­de­ní infor­mač­no-doku­men­tač­né­ho cen­tra pre výtvar­né ume­nie), v iných k žiad­nej zme­ne k lep­šie­mu dote­raz nedoš­lo (zara­de­nie náku­pu ume­lec­kých diel medzi polož­ky, zni­žu­jú­ce daňo­vý základ; stá­le neexis­tu­je spon­zor­ský zákon, rov­na­ko stá­le chý­ba zákon o pod­po­re ume­niav archi­tek­tú­re, hoci ho vlá­da schvá­li­la už v máji 2015; ešte stá­le dochá­dza k lik­vi­dá­cii i cen­ných ume­lec­kých diel — neexis­tu­je zákon o ochra­na ume­lec­kých diel v stav­bách, hoci bol zahr­nu­tý do už spo­me­nu­té­ho a vlá­dou schvá­le­né­ho návrhu sta­veb­né­ho záko­na).