Váže­ní kole­go­via,

radi by sme Vás struč­ne infor­mo­va­li o pra­cov­nom stret­nu­tí 12 zástup­cov Euro­pe­an Coali­ti­on for Cul­tu­ral Diver­si­ty (ECCD) z 10 európ­skych kra­jín s pred­sta­vi­teľ­mi kabi­ne­tu komi­sár­ky pre kul­tú­ru EK Androul­ly Vas­si­li­ou a kabi­ne­tu komi­sá­ra pre obchod pána De Guch­ta (kto­rý pri­šiel zástup­cov ECCD osob­ne pozdra­viť) v síd­le Európ­skej komi­sie v Bru­se­li, na kto­rom sa v dňoch 3. a 4.mája 2010 zúčast­nil pred­se­da Slo­ven­skej výtvar­nej únie, akad.mal.Pavol Kráľ, ako pred­sta­vi­teľ Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu (SKKD – zastre­šu­je cca 16 ume­lec­kých aso­ciá­cii pôso­bia­cich na Slo­ven­sku – spi­so­va­te­lia, fil­má­ri, her­ci, výtvar­ní­ci, hudob­ní­ci,  novi­ná­ri, …).

Na stret­nu­tiach sa pre­ro­ko­va­li v pod­sta­te tri témy:

1/ Pro­to­ko­ly o kul­túr­nej spo­lu­prá­ci, kto­ré sú súčas­ťou dohôd o voľ­nom obcho­de (Free Tra­de Agre­e­ments)  medzi EU a tre­tí­mi kra­ji­na­mi

2/ Zele­ná kni­ha – Uvoľ­ne­nie poten­ciá­lu kul­túr­ne­ho a kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu

3/ Práv­ne a sociál­ne posta­ve­nie umel­cov v EU

Ad 1/:

K spô­so­bu rie­še­nia uve­de­nej prob­le­ma­ti­ky a postu­pu EK, kon­krét­ne v prí­pa­de Juž­nej Kórei, sa zástup­co­via ECCD viac­krát vyjad­ri­li kri­tic­ky, a to i písom­ne na adre­su EK. Na stret­nu­tiach k tej­to téme vystú­pi­li naj­mä zástup­co­via Fran­cúz­ska (Pas­cal Rogard, Céci­le Des­prin­ge), výme­na názo­rov zabra­la znač­nú časť ofi­ciál­ne­ho stret­nu­tia.  Odzne­li napr. návrhy: dife­ren­co­vať pod­mien­ky dohôd v závis­los­ti od toho, či sa jed­ná o spo­lu­prá­cu s roz­vo­jo­vou ale­bo roz­vi­nu­tou kra­ji­nou, dôsled­nej­šie poža­do­vať garan­cie ochra­ny autor­ských práv a zavá­dza­nie sys­té­mo­vých opat­re­ní pre boj s pirát­stvom a nereš­pek­to­va­ním autor­ských práv, a iné.

Ad 2/ a 3/:

K tým­to témam sa vyjad­ril naj­mä Pavol Kráľ (Slo­ven­sko), kto­rý nad­via­zal na krát­ke kri­tic­ké vystú­pe­nie Pet­ra Ran­ta­sa (Rakús­ko) k sociál­ne­mu posta­ve­niu umel­cov v Rakús­ku.

P.Kráľ sa pozi­tív­ne vyjad­ril k úpl­ne novej ini­cia­tí­ve Komi­sár­ky EU pre kul­tú­ru Androul­ly Vas­si­li­ou, zve­rej­ne­nej iba nie­koľ­ko dní pred stret­nu­tím- 27.apríla 2010 — pod náz­vom Zele­ná kni­ha. Pries­tor na celo­európ­sku dis­ku­siu a pri­po­mien­ko­va­nie je do kon­ca júla 2010. Kon­šta­to­val, že sa jed­no­znač­ne zau­jí­ma­me o všet­ko, čo môže napo­môcť k zlep­še­niu sociál­ne­ho a práv­ne­ho posta­ve­nia umel­cov v EU či k zlep­še­niu situ­ácie v kul­tú­re vôbec.  Otáz­ky, kto­ré ten­to doku­ment nasto­ľu­je, môžu pri­niesť pozi­tív­ny výsle­dok, pokiaľ sa na ne poda­rí nájsť a sfor­mu­lo­vať správ­ne odpo­ve­de.

Uvie­dol ďalej, že pri hľa­da­ní nie­kto­rých správ­nych odpo­ve­dí by moh­li pomôcť aj doku­men­ty, kto­ré struč­ne opí­sal a záro­veň pred­sta­vi­te­ľom Kabi­ne­tu Komi­sár­ky EU pre kul­tú­ru Androul­ly Vas­si­li­ou odo­vzdal (s poďa­ko­va­ním ich pri­ja­li):

-         Whi­te Book (ori­gi­nál­na ver­zia v anglic­kom a fran­cúz­skom jazy­ku), kni­ha o práv­nom a sociál­nom posta­ve­ní umel­cov v kra­ji­nách EU, kto­rá vznik­la za účas­ti umel­cov z 22 európ­skych kra­jín a suma­ri­zu­je výsled­ky 1th Euro­pe­an Con­ven­ti­on (Paríž, dec 2008): obsa­hu­je ana­lý­zu súčas­né­ho sta­vu a návrhy opat­re­ní na zlep­še­nie situ­ácie

-         Bie­la kni­ha, roz­ší­re­né slo­ven­ské vyda­nie uve­de­nej pub­li­ká­cie, s bliž­ší­mi infor­má­cia­mi o situ­ácii na Slo­ven­sku

-         Struč­né zdô­vod­ne­nie potre­by opat­re­ní na zlep­še­nie súčas­né­ho sta­vu (anglic­ký pre­klad čas­ti tex­tu zo slo­ven­ské­ho vyda­nia)

-          Jeden prí­klad na ilus­trá­ciu našej dlho­do­bej sna­hy otvo­riť šir­šiu dis­ku­siu k uve­de­nej téme: kata­lóg k Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia, jed­nej z  naj­dô­le­ži­tej­ších výstav Slo­vern­skej výtvar­nej únie v tom­to roku: úvod­nom člán­ku sme opäť nie­len struč­ne pri­po­me­nu­li Bie­lu kni­hu, ale aj uvied­li adre­sy webo­vých strá­nok, z kto­rých je mož­né  stiah­nuť si tak fran­cúz­sko – anglic­kú, ako aj slo­ven­skú ver­ziu uve­de­nej kni­hy (http://conventioneuropeennedesartsvisuels.eu/francais/accueil.htm)www.svu.sk).

Na násled­nom zasa­da­ní ECCD po ukon­če­ní ofi­ciál­ne­ho stret­nu­tia v síd­le Európ­skej komi­sie sa účast­ní­ci dohod­li vypra­co­vať k Zele­nej kni­he písom­né návrhy za jed­not­li­vé národ­né koalí­cie a odo­slať ich v prie­be­hu júna do Parí­ža (SACD), kde ich kom­plex­ne spra­cu­jú a pošlú späť národ­ným koalí­ciam na schvá­le­nie tak, aby bolo mož­né v leho­te do kon­ca júla odo­vzdať Európ­skej komi­sii spo­loč­né sta­no­vis­ko za ECCD.

Dnes máme už k dis­po­zí­cii aj slo­ven­skú ver­ziu Zele­nej kni­hy, kto­rú pri­kla­dá­me. Je to doku­ment, kto­rý by mohol byť pozi­tív­nym impul­zom pre oblasť kul­tú­ry.

V Zele­nej kni­he sú uve­de­né kon­krét­ne otáz­ky, kto­ré majú byť pod­ne­tom na širo­kú odbor­nú dis­ku­siu.  Vec­né návrhy odpo­ve­dí za jed­not­li­vé zdru­že­nia či ume­lec­ké zosku­pe­nia uví­ta­me.

Prí­lo­hy:

Zele­ná kni­ha – naj­pod­stat­nej­ší doku­ment, venuj­te mu pro­sím pozor­nosť

Pre­jav komi­sár­ky EK pre kul­tú­ru (v angl. jazy­ku; potvr­dzu­je v ňom via­ce­ré úda­je, kto­ré sme uvied­li napr. slo­ven­skej ver­zii Bie­lej kni­hy, či už pred 2 rok­mi vo vystú­pe­ní na GE IAA na Cyp­re).