Pub­li­ká­cia Čier­ne ovce ume­nia? Ume­nie a spo­loč­nosť: mýty a fak­ty

Čier­ne ovce ume­nia

Aký zmy­sel má ume­nie? Naozaj ho potre­bu­je­me, ale­bo sa bez ume­nia pokoj­ne zaobí­de­me? Môže­me si ume­nie vôbec dovo­liť? Je len zába­vou či zby­toč­ným luxu­som, ale­bo naopak prí­no­som pre spo­loč­nosť? Ovplyv­ňu­je jej roz­voj? Doká­že­me využiť jeho poten­ciál?

Na dru­hej stra­ne, aký je sku­toč­ný život tých, čo v ume­ní aktív­ne pôso­bia, tých, čo ume­nie vytvá­ra­jú? Aké sú pod­mien­ky, v kto­rých žijú umel­ci na Slo­ven­sku, ich sociál­ne isto­ty (resp. neis­to­ty)? Čo sa už uro­bi­lo a čo by sa ešte moh­lo uro­biť, aby sa zvý­ši­la šan­ca umel­cov zaro­biť si na živo­by­tie svo­jou tvo­ri­vou prá­cou? Na porov­na­nie — aké sú pod­mien­ky umel­cov v iných kra­ji­nách? Sú prav­di­vé mýty o ich pohodl­nom živo­te a výni­moč­nom posta­ve­ní? Ale­bo je všet­ko inak?

Do dis­ku­sie o tých­to a iných súvi­sia­cich otáz­kach chce pris­pieť táto pub­li­ká­cia. Chce sa pokú­siť pole­mi­zo­vať s nie­kto­rý­mi ustá­le­ný­mi pred­sta­va­mi, kon­fron­to­vať mýty s rea­li­tou.

© Autor: Pavol Kráľ, pred­se­da Slo­ven­skej výtvar­nej únie, pred­se­da Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu (SKKD), člen Rady vlá­dy pre kul­tú­ru, vicep­re­zi­dent sve­to­vé­ho výkon­né­ho výbo­ru Inter­na­ti­onal Asso­cia­ti­on of Art (IAA/AIAP), Paríž, vicep­re­zi­dent Euro­pe­an Coali­ti­on for Cul­tu­ral Diver­si­ty (ECCD), Bru­sel, člen Medzi­vlád­ne­ho výbo­ru UNESCO, Paríž

Redakč­ná rada: Pavol Kráľ; Bra­ni­slav Jelen­čík, pod­pred­se­da Aso­ciá­cie For­ma; Robert Makar, peda­góg VŠVU; Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá, mana­žér­ka SVÚ; Jozef Švo­ňav­ský, pod­pred­se­da Gré­mia SKKD; Peter Lipa, člen Gré­mia SKKD; Mir­ka Bre­zov­ská, člen­ka Rady ria­di­te­ľov Inter­na­ti­onal Fede­ra­ti­on of Coali­ti­on for Cul­tu­ral Diver­si­ty (IFCCD); Bohu­mír Bach­ra­tý, výtvar­ný teore­tik; Dag­mar Srnen­ská, pre­zi­dent­ka Aso­ciá­cie teore­ti­kov, kri­ti­kov a his­to­ri­kov výtvar­né­ho ume­nia na Slo­ven­sku

Wer­ner Schaub, Nemec­ko, pred­se­da Fede­rál­nej aso­ciá­cie výtvar­ných umel­cov (BBK), pred­se­da Inter­na­ti­ona­le Gesells­chaft der Bil­den­den Küns­te (IGBK), pre­zi­dent IAA Euro­pe; Gre­te Mars­te­in, Nór­sko, dlho­roč­ná pred­sta­vi­teľ­ka Nor­ske Bil­led­kunst­ne­re (NBK), do r. 2015 vicep­re­zi­dent­ka IAA/AIAP; Char­les Val­le­rand, Kana­da, expert UNESCO, do r. 2017 gene­rál­ny tajom­ník IFCCD; Pon­tus Raud, Švéd­sko, KRO Swe­den, vicep­re­zi­dent IAA Euro­pe; Anders Lidén, Švéd­sko — Konst­nä­rer­nas Rik­sor­ga­ni­sa­ti­on (KRO), do r. 2015 koor­di­ná­tor pre Euró­pu IAA/AIAP; Mar­ta Mabel Perez, ria­di­teľ­ka Múzea ume­nia v Por­to­ri­ku a člen­ka sve­to­vé­ho výkon­né­ho výbo­ru IAA/AIAP