Milí pria­te­lia,

dáva­me do pozor­nos­ti text k návrhu na oži­ve­nie trhu s ume­ním moti­vo­va­ním súkrom­né­ho sek­to­ra, kto­rý by roz­ší­ril mož­nos­ti na viac­zdro­jo­vé finan­co­va­nie ume­nia.

Text obsa­hu­je 40 dôvo­dov pre urých­le­né rie­še­nie návrhu, kľú­čo­vé­ho pre výtvar­né ume­nie.

40x PREČO — zdô­vod­ne­nie k návrhu — 15 júl 2020