8. BIENÁLE FORMA 2021 (UMELKA)

Galé­ria UMELKA, Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va 2. decem­ber 2021 – 9. janu­ár 2022 Počet pri­hlá­se­ných auto­rov: 41 Počet vybra­ných auto­rov: 25 Kurá­tor výstav: Miro­slav Daub­ra­va Poro­ta: Astrid Der­fi­ňá­ko­vá, Pavol Cho­ma, Alž­be­ta Malí­ko­vá,...

ZÓNY (NE)POKOJA

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Milan Illík, Lau­ra Wit­tek, Peter Lan­ča­rič Kurá­tor­ka: Pet­ra Cep­ko­vá Zony (ne)pokoja tla­čo­vá sprá­va Vir­tu­ál­na prieh­rad­ka bola vytvo­re­ná a je Vám sprí­stup­ne­ná vďa­ka pod­po­re gran­tov EHP a štát­ne­ho roz­poč­tu SR...

31. MESIAC FOTOGRAFIE — NOVÁ POST-FOTOGRAFIA

Orga­ni­zá­tor: Stre­do­európ­sky dom foto­gra­fie Kurá­tor­ka: Gig­li­ola Fos­chi Vir­tu­ál­na prieh­rad­ka bola vytvo­re­ná a je Vám sprí­stup­ne­ná vďa­ka pod­po­re gran­tov EHP a štát­ne­ho roz­poč­tu SR v rám­ci pro­jek­tu s náz­vom „Umel­ka –...

8. BIENÁLE FORMA 2021 (PREŠOV)

Kraj­ská galé­ria Pre­šov, Hlav­ná 51, Pre­šov 4. – 28. novem­ber 2021 Galé­ria UMELKA, Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va 2. decem­ber 2021 – 9. janu­ár 2022 Počet pri­hlá­se­ných auto­rov: 41 Počet vybra­ných auto­rov: 25 Kurá­tor výstav: Miro­slav Daub­ra­va...

ČESKÉ MALÍŘSTVÍ KLASIKY A MODERNY

Orga­ni­zá­tor: Čes­ký spo­lek Bra­ti­sla­va Kurá­tor: Bohu­mír Bach­ra­tý Obra­zy z rokov 1909 — 2005 od 25 auto­rov naro­de­ných v rokoch 1870 — 1981, zo zbie­rok Gale­rie u sv. Jaku­ba (Nový Bydžov) Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Oldřich Bla­ží­ček, Pavel...