Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Milan Illík, Lau­ra Wit­tek, Peter Lan­ča­rič

Kurá­tor­ka: Pet­ra Cep­ko­vá

Zony (ne)pokoja tla­čo­vá sprá­va

Vir­tu­ál­na prieh­rad­ka bola vytvo­re­ná a je Vám sprí­stup­ne­ná vďa­ka pod­po­re gran­tov EHP a štát­ne­ho roz­poč­tu SR v rám­ci pro­jek­tu s náz­vom „Umel­ka – moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“, kód pro­jek­tu CLT01010.