Orga­ni­zá­tor: Čes­ký spo­lek Bra­ti­sla­va

Kurá­tor: Bohu­mír Bach­ra­tý

Obra­zy z rokov 1909 — 2005 od 25 auto­rov naro­de­ných v rokoch 1870 — 1981, zo zbie­rok Gale­rie u sv. Jaku­ba (Nový Bydžov)

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Oldřich Bla­ží­ček, Pavel For­man, Jaro­slav Grus, Roman Havel­ka, Josef Holub, Jan Hon­sa, Fran­ti­šek Hude­ček, Josef Jíra, Fran­ti­šek Jirou­dek, Albí­na Kaš­pa­ro­vá-Rieg­lo­vá, Vác­lav Kiml, Gustav Macoun, Karel Malich, Fran­ti­šek Mys­li­ve­ček, Ota­kar Nejed­lý, Josef Pro­cház­ka, Micha­el Ritts­te­in, Mar­tin Salaj­ka, Jozef Satin, Jan Sme­ta­na, Jan Tram­po­ta, Josef Ull­mann, Bohu­mil Ull­rych, Bože­na Vav­rouš­ko­vá, Boři­voj Žufan

Vir­tu­ál­na prieh­rad­ka bola vytvo­re­ná a je Vám sprí­stup­ne­ná vďa­ka pod­po­re gran­tov EHP a štát­ne­ho roz­poč­tu SR v rám­ci pro­jek­tu s náz­vom „Umel­ka – moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“, kód pro­jek­tu CLT01010.