Kraj­ská galé­ria Pre­šov, Hlav­ná 51, Pre­šov
4. – 28. novem­ber 2021

Galé­ria UMELKA, Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va
2. decem­ber 2021 – 9. janu­ár 2022

Počet pri­hlá­se­ných auto­rov: 41
Počet vybra­ných auto­rov: 25
Kurá­tor výstav: Miro­slav Daub­ra­va
Poro­ta: Astrid Der­fi­ňá­ko­vá, Pavol Cho­ma, Alž­be­ta Malí­ko­vá, Zuza­na Lapit­ko­vá, Zuza­na Šid­lí­ko­vá

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Edi­ta Hertl Balá­žo­vá, Zuza­na Augus­tí­no­vá Bote­ko­vá, Micha­e­la Buj­ňá­ko­vá, Pavol Capík, Jozef Cil­ler, Blan­ka Cep­ko­vá, Erich Čer­naj, Mária Čore­jo­vá, Eri­ka Gre­gu­šo­vá, Peter Humaj, Blan­ka Käs­to­vá Bur­ge­ro­vá, Dušan Křís­tek, Daria Kmi­nia­ko­vá, Kris­tí­na Liga­čo­vá, Jana Made­ro­vá, Peter Murín, Zla­ti­ca Juri­so­vá Pleš­ko­vá, Mar­ti­na Solá­ro­vá – Pau­le, Soňa Sadil­ko­vá, Ver­ner Sche­i­ben­re­if, Jena Šim­ko­vá, Naďa Šimu­no­vá, Pet­ra Šte­fán­ko­vá, Fran­ti­šek Tomík, Andrea Von­ko­me­ro­vá

Ten­to pro­jekt bol pod­po­re­ný z verej­ných zdro­jov poskyt­nu­tých Fon­dom na pod­po­ru ume­nia.

Vir­tu­ál­na prieh­rad­ka bola vytvo­re­ná a je Vám sprí­stup­ne­ná vďa­ka pod­po­re gran­tov EHP a štát­ne­ho roz­poč­tu SR v rám­ci pro­jek­tu s náz­vom „Umel­ka – moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“, kód pro­jek­tu CLT01010.