PRO SCENA Salón čes­ko — slo­ven­skej scé­no­gra­fie

Naďa Šimu­no­vá, kurá­tor, pro­duk­cia Miro Daub­ra­va, archi­tek­to­nic­ké rie­še­nie Ing. arch. Ľubi­ca Balo­go­vá, gra­fic­ký dizajn Vysta­vu­jú­ci auto­ri zo Slo­ven­ska: Jozef Cil­ler, Peter Čanec­ký, Eva Kle­i­no­vá, bra­tia Jaro­slav a Miro­slav...

VII. BIENÁLE VOĽNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA

Spo­lu­or­ga­ni­zá­tor: Tren­čian­ske múze­um Kurá­to­ri: Dag­mar Kudo­lá­ni Srnen­ská a Roman Pope­lár Rein­šta­lá­cia: 20.11. — 2.12. 2018, Galé­ria UMELKA (Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va) Sprie­vod­né podu­ja­tie: Bese­da na aktu­ál­ne témy kul­túr­nej...

SEM­free

Výsta­va k 10. výro­čiu medzi­ná­rod­né­ho sym­pó­zia SEM 2009–2018 Kurá­tor­ka: Bea­ta Jab­lon­ská Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Kurt Gebau­er, Kata Kis­soc­zy, Pat­rí­cia Koy­šo­vá, Lubo Mik­le, Luděk Míšek, Filip Sabol,  Dionýz...