Spo­lu­or­ga­ni­zá­tor: Tren­čian­ske múze­um

Kurá­to­ri: Dag­mar Kudo­lá­ni Srnen­ská a Roman Pope­lár

Rein­šta­lá­cia: 20.11. — 2.12. 2018, Galé­ria UMELKA (Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va)

Sprie­vod­né podu­ja­tie: Bese­da na aktu­ál­ne témy kul­túr­nej poli­ti­ky s Pav­lom Krá­ľom a krst kni­hy Čier­ne ovce ume­nia?

Vysta­vu­jú­ci autori:Bachorík Sla­vo­mír, Bar­to­šo­vá Andrea, Báz­lik Krá­lo­vá Viole­ta, Ber­ger Ladi­slav, Ber­ge­ro­vá Xénia, Bidel­ni­co­vá Mária, Bis­ti­ka Hel­mut, Bubán Sta­ni­slav, Dra­hoš Alojz, Drug­da Marián, Dzu­rek Mar­tin, Faš­ko Igor, Fulie­ro­vá Květo­sla­va, Gás­pá­ro­vá – Illé­šo­vá Gab­rie­la, Hor­ňá­ko­vá Čer­na­y­o­vá Lucia, Hrd­lí­ko­vá Pádi­vá Pav­la, Jaku­bi­so­vá Emí­lia, Kiss Mar­ta, Kis­soc­zy Kata­rí­na, Kovács Cson­ga Ani­kó, Koy­šo­vá Nadež­da, Král  Mar­tin, Kráľ  Pavol, Lebi­šo­vá Lucia, Machán­ko­vá Čin­ča­lo­vá Eva, Makar Robert, Mésá­roš Kris­tí­na, Mucho­vá Cle­opat­ra, Něme­ček Róbert Vik­tor, Pacúch Dušan,  Piač­ka Igor, Piač­ko­vá Júlia, Seke­la Dušan, Srna Jozef, Sta­cho Ľubo a Moni­ka, Stra­cho­ta Jiří, Toma­no­vá Ive­ta, Tur­ko­vič Michal

Oce­ne­ní auto­ri: Sta­no Bubán, Ani­kó Kovács Cson­ga, Dušan Pacúch

Výsta­vu z vere­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.