Výsta­va k 10. výro­čiu medzi­ná­rod­né­ho sym­pó­zia SEM 2009–2018

Kurá­tor­ka: Bea­ta Jab­lon­ská

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Kurt Gebau­er, Kata Kis­soc­zy, Pat­rí­cia Koy­šo­vá, Lubo Mik­le, Luděk Míšek, Filip Sabol,  Dionýz Tros­kó