Naďa Šimu­no­vá, kurá­tor, pro­duk­cia

Miro Daub­ra­va, archi­tek­to­nic­ké rie­še­nie

Ing. arch. Ľubi­ca Balo­go­vá, gra­fic­ký dizajn

Vysta­vu­jú­ci auto­ri zo Slo­ven­ska:

Jozef Cil­ler, Peter Čanec­ký, Eva Kle­i­no­vá, bra­tia Jaro­slav a Miro­slav Daub­ra­vov­ci, Eva Kud­lá­čo­vá Ráco­vá, Sil­via Koren­či Zuba­jo­vá, Zuzu Hudek, Marek Gaš­par Šafa­rik, Mari­ja Hav­ran, Gab­rie­la Pas­cho­vá, Juraj Kuchá­rek a Iva­na Mac­ko­vá, Jaro­slav Valek

Čes­kých scé­nic­kých a kos­tý­mo­vých výtvar­ní­kov sa zúčast­ňu­je 27, tak­tiež štu­den­ti JAMU

Na výsta­ve je zastú­pe­ná aj kated­ra scé­no­gra­fie VŠMU s pre­zen­tá­ci­ou svo­jich štu­dent­ských prác.