8. BIENÁLE FORMA 2021 (PREŠOV)

Kraj­ská galé­ria Pre­šov, Hlav­ná 51, Pre­šov 4. – 28. novem­ber 2021 Galé­ria UMELKA, Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va 2. decem­ber 2021 – 9. janu­ár 2022 Počet pri­hlá­se­ných auto­rov: 41 Počet vybra­ných auto­rov: 25 Kurá­tor výstav: Miro­slav Daub­ra­va...

TRI CENY

Drži­te­lia Ceny SLo­ven­skej výtvar­nej únie z Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia 2010 Ľubo­mír Pur­deš (socha) Jozef Sed­lák (foto­gra­fia)   Kurá­tor: Roman Pope­lár Foto­gra­fie albu­mu: Andrea...

VIANOČNÝ ATELIÉR

Kurá­tor­ky: Ágnes Sch­ramm a Eri­ka Gre­gu­šo­vá Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá  

BIENÁLE ÚŽITKOVÉHO UMENIA 2011

V tom­to roč­ní­ku bie­ná­le pri­stú­pi­la Slo­ven­ská výtvar­ná únia k rea­li­zá­cii podu­ja­tia ako medzi­ná­rod­né­ho pro­jek­tu. K domá­cim a čes­kým výtvar­ní­kom sme pozva­li aj umel­cov z Poľ­ska a Maďar­ska. Tým­to kro­kom sa...