V tom­to roč­ní­ku bie­ná­le pri­stú­pi­la Slo­ven­ská výtvar­ná únia k rea­li­zá­cii podu­ja­tia ako medzi­ná­rod­né­ho pro­jek­tu. K domá­cim a čes­kým výtvar­ní­kom sme pozva­li aj umel­cov z Poľ­ska a Maďar­ska. Tým­to kro­kom sa vlast­ne začí­na napĺňať náš ambi­ci­óz­ny plán, kto­ré­ho prvým stup­ňom je prí­tom­nosť hos­tí z kra­jín V4. Záro­veň už pri príp­ra­ve dru­hé­ho roč­ní­ka bie­ná­le v roku 2009 sme uva­žo­va­li dať pries­tor na výsta­ve aj výtvar­ní­kom, kto­rí nie sú člen­mi SVÚ a tak sme pred­nost­ne pozva­li naj­mä pred­sta­vi­te­ľov mla­dej gene­rá­cie.

 

Oce­ne­ní auto­ri:

Cena Slo­ven­skej výtvar­nej únie:

Ele­na a Mar­tin Gre­gu­šov­ci

Mimo­riad­na Cena Slo­ven­skej výtvar­nej únie (za prí­nos v oblas­ti úžit­ko­vé­ho ume­nia):

Jozef Sušien­ka 

 

Kurá­tor­ky: Ágnes Sch­ramm, Mária Nepšin­ská

 


Foto­gra­fie albu­mu: Andrea Kozá­ro­vá