TRUE STORIES — Jozef Srna, Roman Hrč­ka, Peter Rol­ler

Kurá­tor: Roman Pope­lár Na výsta­ve sa stre­tá­va­jú tra­ja drži­te­lia oce­ne­nia Slo­ven­skej výtvar­nej únie za rok 2006: Roman Hrč­ka – Grand prix Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia SVÚ Peter Rol­ler – Cena Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia SVÚ Jozef...

MEMORY DAY HAPPENING

Orga­ni­zá­tor: Nadá­cia Memo­ry a Slo­ven­ská výtvar­ná únia   Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá

SO ZÁRUKOU

Orga­ni­zá­tor: ARTEFAKT a Slo­ven­ská výtvar­ná únia Kurá­tor­ka: Gor­da­na Zla­ta­no­vič   Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá