JOZEF CILLER — nie­Len scé­no­graf

2.11. — 20.11.2022, Veľ­ká sála Orga­ni­zá­tor výsta­vy: PRO SCENA – SLOVENSKÁ SCÉNOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ,Občianske zdru­že­nie pro­fe­si­onál­nych scé­no­gra­fov a tech­ni­kov kurá­tor výsta­vy: Miro­slav Daub­ra­va PRO SCE­NA­pro­duk­cia: Naďa Šimu­no­vá PRO...