CESTA ČLOVEČINOU — 50 ROKOV RADO­ŠIN­SKé­HO NAIVNÉHO DIVADLA

Výsta­va doku­men­to­va­la 50 diva­del­ných sezón, počas kto­rých sa Rado­šin­ské naiv­né divad­lo zasta­vi­lo deväť­ti­síc ráz a jeho ces­tu lemo­va­lo pri­bliž­ne tri mili­ó­ny divá­kov na Slo­ven­sku aj v zahra­ni­čí. Súčas­ťou ver­ni­sá­že bol krst...

BIENÁLE FORMA 2013

Toh­to­roč­né bie­ná­le malo pozme­ne­nú podo­bu – z člen­skej výsta­vy zdru­že­ní For­ma sa zme­ni­lo na otvo­re­nú plat­for­mu pre širo­ké spek­trum tvor­cov, pro­fe­si­oná­lov a štu­den­tov, v sna­he rea­go­vať na súčas­né tren­dy....