Výsta­va doku­men­to­va­la 50 diva­del­ných sezón, počas kto­rých sa Rado­šin­ské naiv­né divad­lo zasta­vi­lo deväť­ti­síc ráz a jeho ces­tu lemo­va­lo pri­bliž­ne tri mili­ó­ny divá­kov na Slo­ven­sku aj v zahra­ni­čí.

Súčas­ťou ver­ni­sá­že bol krst kni­hy Sta­ni­sla­va Štep­ku Pred­po­veď na zaj­tra. Dve sprá­vy o mojom dvad­sia­tom sto­ro­čí (s pred­po­ve­ďou na zaj­tra)

Sprie­vod­ný prog­ram: Komen­to­va­ná pre­hliad­ka výsta­vy v spo­loč­nos­ti Sta­ni­sla­va Štep­ku spo­je­ná s auto­gra­miá­dou auto­ro­vých pub­li­ká­cií.

 

Orga­ni­zá­tor: Diva­del­ný ústav

Kurá­tor:  Mar­tin Tim­ko

 

Foto­gra­fie: Andy Kozá­ro­vá