Toh­to­roč­né bie­ná­le malo pozme­ne­nú podo­bu – z člen­skej výsta­vy zdru­že­ní For­ma sa zme­ni­lo na otvo­re­nú plat­for­mu pre širo­ké spek­trum tvor­cov, pro­fe­si­oná­lov a štu­den­tov, v sna­he rea­go­vať na súčas­né tren­dy. Cha­rak­te­ri­zu­je ich pre­stu­po­va­nie hra­níc medzi úžit­ko­vým a voľ­ným ume­ním, remes­lom a dizaj­nom, kom­bi­no­va­nie mate­riá­lov, tech­ník a kon­cep­tov, záu­jem o nové tech­no­ló­gie aj nové for­my stvár­ne­nia tra­dí­cie vedie to k roz­ma­ni­tým ume­lec­kým for­mám a názo­rom.

 

Oce­ne­ní auto­ri:

Cena Slo­ven­skej výtvar­nej únie:

Sil­via Fedo­ro­vá, Tatia­na Ware­ni­cho­vá

Grand Prix:

Mar­ké­ta Nová­ko­vá a Mira Pod­ma­nic­ká

 

Kurá­tor­ky: Adrie­na Peká­ro­vá, Mária H. Nepšin­ská

 

Foto­gra­fie: Andy Kozá­ro­vá