Resculpture.sk — Per­so­na

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Róbert Czin­gel, Mar­tin Kubi­na, Jozef Kuri­nec, Alž­be­ta Liš­ko­vá, Eva Masa­ry­ko­vá, Karin Patú­co­vá Lun­te­ro­vá, Ivan Patúc,  Iva­na Slá­vi­ko­vá, Jozef Sucho­ža, Mar­tin Ščep­ka, Peter Šelc   Kurá­tor­ka: Sabi­na...

The Pro­be (Gale­ri­ja Mati­ce Hrvat­ske, Zag­reb)

Výber z Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia (2016 — 2014) Vysta­vu­jú­ci auto­ri:  Zuza­na Bra­ni­šo­vá, Dávid Čár­sky, Květo­sla­va Fulie­ro­vá, Zuza­na Graus Rudav­ská,  Roman Hrč­ka, Pat­rik Kova­čov­ský, Mar­tin Král, Róbert Makar, Kate­ři­na...

FORMA Bien­nial

Oce­ne­ní auto­ri: Cena Slo­ven­skej výtvar­nej únie: Zuza­na Bra­ni­šo­vá, Vero­ni­ka Selin­ge­ro­vá, Valé­ria Zacha­ro­vá   Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Peter Áč, Vla­do Bača, Michal Ber­ger, Pavel Bla­žo, Zuza­na Bra­ni­šo­vá, Mar­tin Fran­zen (hosť), Mária...