Oce­ne­ní auto­ri:

Cena Slo­ven­skej výtvar­nej únie:

Zuza­na Bra­ni­šo­vá, Vero­ni­ka Selin­ge­ro­vá, Valé­ria Zacha­ro­vá

 

Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

Peter Áč, Vla­do Bača, Michal Ber­ger, Pavel Bla­žo, Zuza­na Bra­ni­šo­vá, Mar­tin Fran­zen (hosť), Mária Ful­ko­vá, Zuza­na Graus Rdav­ská, Peter Heri­ban, Mária Hro­ma­do­vá, Zuza­na Hro­ma­do­vá, Mar­tin Kál­lay, Danie­la Koso­vá, Karol Krč­már, Marián Laš­šák (hosť), Mejd Stu­dio — Šte­fan Nos­ko a Kata­rí­na Belič­ko­vá (hos­tia), Miloš Nemec (hosť), Vero­ni­ka Selin­ge­ro­vá, Anton Slá­dek, Jozef Sušien­ka, Pet­ra Šiš­tí­ko­vá (hosť), Zuza­na Šuja­no­vá, Bar­bo­ra Tobo­lo­vá, Tibor Uhrín, Valé­ria Zacha­ro­vá

Kurá­tor: Maroš Sch­midt

 

Foto­gra­fie: Andy Kozá­ro­vá