Night of Muse­ums and Gal­le­ries

Night of Muse­ums and Gal­le­ries

Exhibition:Milan Slá­dek – Mime­Ar­tists’ Club: Dia­na Čiž­má­ro­vá and Róbert Makar – BOOKProgramme:15:00 Children’s cre­a­ti­ve works­hops with cos­tu­me and sta­ge desig­ner Zuzu Hudek16:00 Con­sul­ta­ti­ons with artists and tea­chers for tho­se inte­res­ted in...

PONUKA PRE VÝTVARNÍKOV

Na zákla­de spo­lu­prá­ce Slo­ven­skej výtvar­nej únie s Miest­nym úra­dom mest­skej čas­ti Bra­ti­sla­va — Sta­ré Mes­to ponú­ka­me vám MOŽNOSŤ VYSTAVOVANIA VO VÝSTAVNÝCH PRIESTOROCH V CENTRE MESTA. KDE: Zichy­ho palác (vstup pria­mo z uli­ce)....

Inter­na­ti­onal com­pe­ti­ti­on of por­traits

Regi­stra­ti­on dead­li­ne: Feb­ru­ary 28, 2017 Dates of the Art Por­trait Club Fes­ti­val: March 09–12, 2017. Inter­na­ti­onal com­pe­ti­ti­on of por­trai­tu­re “Art Por­trait Club” will be held at the lar­gest Inter­na­ti­onal Art Cen­ter “Mos­cow Hou­se of...

Human rights? H2O — Spe­cial edi­ti­on 2017

Cura­ted by Rober­to Ron­ca FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI | ROVERETO (TN) | Ita­ly “HUMAN RIGHTS? # H2O then asks Artists to spe­ak about Water becau­se of its human rights invol­ment. Furt­her­mo­re, HUMAN RIGHTS? # H2O calls to do so in an ori­gi­nal way,...